Przedstawiamy ustalony porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów Nr XII/15 z dnia 8 października 2015 r., Nr XIII/15 z dnia 19 października 2015 r., Nr XIV/15 z dnia 30 października 2015 r.

4. Informacja z prac Burmistrza pomiędzy sesjami.

5. Informacja Burmistrza o wprowadzeniu zmian w budżecie w trybie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

6. Informacja o realizacji uchwał Rady podjętych na ostatniej sesji.

7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Szydłowca za I półrocze 2015 roku.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Szydłowiec na lata 2015-2025;

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2015 – 2025;

c) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2015;

d) zmiany uchwały Nr 78/XIV/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

e) określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości;

f) określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny;

g) określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny;

h) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;

i) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

j) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pismach i wnioskach skierowanych do Rady w okresie między sesjami oraz trybie ich załatwienia.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie obrad.