Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXIV/16 z dnia 28 września 2016 r. oraz protokołu Nr XXV/16 z dnia 28 października 2016 r.

4. Informacja z prac Burmistrza pomiędzy sesjami.

5. Informacja Burmistrza o wprowadzeniu zmian w budżecie w trybie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

6. Informacja o realizacji uchwał Rady podjętych na ostatniej sesji.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2016 – 2025,

b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2016,

c) uchwalenia Statutu Gminy Szydłowiec,

d) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szydłowiec na lata 2017 – 2019,

e) stwierdzenia ważności wyborów Rady Sołeckiej w sołectwie Szydłówek II,

f) przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłowiec 2016 – 2023,

g) przyjęcia Planu Inwestycyjnego dla Gminy Szydłowiec w ramach Planu Inwestycyjnego Regionalnych Inwestycji Terytorialnych,

h) zmiany uchwały Nr 46/X/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnym Rady Miejskiej w Szydłowcu i sołtysów Gminy Szydłowiec.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pismach i wnioskach skierowanych do Rady w okresie między sesjami oraz trybie ich załatwienia.

11. Sprawy różne.

12.Zamknięcie obrad.