Na początku lutego informowaliśmy na portalu o tym, że szydłowieccy samorządowcy wysłali list do poseł Agnieszki Górskiej.

W liście podpisanym przez burmistrza Szydłowca Artura Ludwa i przewodniczącego Rady Miejskiej Marka Koniarczyk zawartych było kilka próśb do poseł Górskiej.

Dotyczyły one rozwoju gminy Szydłowiec, ale szczegółowo z tamtym listem możecie zapoznać się w poniższym linku:

Szydłowieccy samorządowcy napisali list do poseł Agnieszki Górskiej

Poseł Agnieszka Górska wystosowała odpowiedź do burmistrza Szydłowca w piśmie nadmieniając, że jest gotowa do pomocy dla dobra regionu oraz że jest zdziwiona faktem, że burmistrz postanowił prowadzić dialog za pośrednictwem mediów. Poniżej możecie zapoznać się z pełną treścią odpowiedzi poseł Górskiej:

Szanowny Panie Burmistrzu,

odpowiadając na pismo BRM.0004.8.2020 nadmieniam, iż instytucja Posła na Sejm nie jest instytucja przydzielającą dotacje dla jakiegokolwiek organu. Stosownie do postanowień ustawy z dnia 9 maja 1996 r., o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1799 ze zm.). Poseł wykonuje swój mandat kierując się  dobrem Narodu. Zgodnie z tym „drogowskazem” na Naszym wspólnym spotkaniu, które odbyło się w moim biurze poselskim, przejrzyście i jasno wyartykułowałam chęć współpracy na rzecz dobra regionu.  

Od wielu lat pełniąc funkcję Radnej Województwa Mazowieckiego, współpracowałam ze wszystkimi samorządami subregionu radomskiego. Współpraca ta przyniosła dla tej ziemi wiele pożytecznych zmian i wymiernych korzyści. Szczególnie zaniepokoił moją osobę fakt, iż wyznaczył Pan nowy azymut Naszej współpracy. Postanowił Pan prowadzić dialog przez media. Nie spotkałam się  z taką praktyką w dotychczasowej mojej pracy.

Jednak nawiązując już bezpośrednio do spraw poruszanych w upublicznionym piśmie, informuję:

  • Pomoc w rozwoju strefy gospodarczej oraz pozyskanie inwestora na teren zakładu Biella.

Tym razem muszę również wrócić do Naszego ostatniego spotkania, na którym prosiłam
o przedstawienie oferty jaką dysponuje Miasto w zakresie SSE, którą można posługiwać się
w dalszych rozmowach. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałam jej w związku z powyższym jakiekolwiek działanie z mojej strony wydaje się mocno utrudnione. Jakie są przyczyny opóźnienia w przedstawieniu oferty?

W 2018 roku, roku wyborczym, jak dobrze pamiętam 10 października, odbyła się konferencja prasowa dotycząca dzielnicy przemysłowej w Szydłowcu ogłoszono wówczas medialnie, iż są inwestorzy, którzy chcą zainwestować w SSE, proszę o informację (proszę ją także upublicznić medialnie – działanie to pogłębi wiedze mieszkańców i pomoże w przyszłym procesie rekrutacyjnym), które z wówczas przedstawianych firm zaczęły funkcjonować
w Strefie? Może to stanowić wskazanie dla poszukiwania nowych inwestorów działających
w podobnym obszarze. Przypomnę fakt bardzo istotny a mianowicie, iż SSE Szydłowiec to część Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice. Obecnie składa się ona z 15 podstref (zlokalizowanych również w innych województwach). Na tym obszarze znajdują się m.in.: Air Liquide Polska, Cersanit II, Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” i MAN Bus. Na koniec września 2014 aktywnych było 76 zezwoleń, a 52 przedsiębiorców zatrudniało pracowników (łącznie 6332 osób). Jak wygląda współpraca z SSE Starachowice w tym zakresie?

  • Pomoc w pozyskaniu środków finansowych na modernizację oczyszczalni ścieków oraz Ciepłowni Miejskiej.

Modernizacja oczyszczalni ścieków winna być zadaniem priorytetowym gminy ze względu na bardzo zły stan obecnie działającego ciągu technologicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Ewentualne negatywne skutki ekologiczne (zanieczyszczenie środowiska, w tym rzeki Korzeniówki), społeczne (zagrożenie wstrzymania odbioru ścieków komunalnych
z terenu gminy) oraz ekonomiczne (konsekwencje finansowe, w tym kary, za wprowadzanie do środowiska ścieków o przekroczonych parametrach) mogą w sposób istotny wpłynąć na kondycję gminy. 

Mając świadomość problemu spowodowanego wieloletnimi zaniedbaniami w tym obszarze i brakiem wnioskowania o zewnętrzne fundusze dofinansowujące w perspektywie minionych lat jestem otwarta na rozmowy w tym temacie. Oczekiwanie wsparcia poparte musi być jednak przedstawieniem szczegółowej dokumentacji, która jest w posiadaniu Urzędu Gminy, jako ewentualnego beneficjenta środków pomocowych. 

Przypominam, iż w dniu 21.05.2019 r., sprawując mandat Radnej Województwa Mazowieckiego, zwróciłam się do Burmistrza Szydłowca Pana Artura Ludew z wnioskiem 

o udostępnienie informacji publicznej w tym temacie. W udzielonej przez Burmistrza odpowiedzi z dnia 10.06.2019 r. wskazano lakonicznie o toczącym się postępowaniu, będącym na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia modernizacji oczyszczalni ścieków w Szydłowcu. 

Zwróciłam się również do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
o wskazanie aktualnego na ten okres etapu postępowania administracyjnego przedsięwzięcia. W odpowiedzi Dyrektor poinformował, iż wezwał Gminę Szydłowiec do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Analiza opisywanego materiału, dostępnego na stronie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie wykazała, iż ostatnie działanie w przedmiotowej sprawie miało miejsce 28 września 2018 roku. W związku z powyższym proszę o wskazanie informacji na potwierdzenie zakończenia procedury projektowania i działań w celu rozpoczęcia postępowania w sprawie wyłonienia wykonawcy inwestycji wraz z wnioskiem
o dofinansowanie. Dokumentacja powyższa jest niezbędna do dalszego procedowania.  

Jeśli chodzi o sprawy Ciepłowni Miejskiej, to drugi priorytet dla Gminy, wieloletnie zaniedbania w tej kwestii mogą doprowadzić w perspektywie rosnących w najbliższych latach wymagań ekologicznych, opłat emisyjnych a co za tym idzie nieuchronnych, ewentualnych podwyżek cen ciepła dla mieszkańców. Natomiast źle się stało, iż zysk Ciepłowni został przekazany do Gminy zamiast zostać przeznaczony na inwestycje, tak potrzebne tej jednostce. Proszę o informację jaką kwotę Ciepłownia Miejska przekazała Gminie Szydłowiec i w jakich latach.

Pragnę jednak zauważyć, iż dobra współpraca z nowym Prezesem Ciepłowni Miejskiej za skutkowała złożeniem przez tą jednostkę wniosku dot. modernizacji Ciepłowni, który jak Pan wie, jest aktualnie procedowany, ocena merytoryczna prawdopodobnie zakończy się na przełomie kwietnia/maja. Po złożeniu wymaganych uzupełnień wniosek będzie poddany procedurze oceny. Jeśli formalności zostaną bezbłędnie uzupełnione, wniosek będzie tym samym miał szansę na pozytywną ocenę. Po zabezpieczeniu niezbędnych środków na realizacje leżących po stronie Urzędu inwestycja będzie mogła uzyskać wsparcie zewnętrzne. 

  • Pomoc w pozyskaniu środków finansowych na budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwach  Wola Korzeniowa i Barak. 

Sprawa prawdopodobnie straciła aktualność, jak Pan wie – środki zostały przyznane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w lutym bieżącego roku.

  • Pomoc pozyskania środków finansowych na „rekultywacje wysypiska śmieci”.

Odpowiedzi udzieliłam w piśmie wysłanym w dniu 20.01.2020 r. nr 7/2020/W.

…”Nadmieniam, iż przedsięwzięcia polegające na zamykaniu i rekultywacji składowisk odpadów mogą podlegać dofinasowaniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego 2.2. Ochrona powierzchni ziemi: Cześć 1) Rekultywacja terenów zdegradowanych. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania w formie pożyczki do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Pożyczka może być częściowo umorzona na warunkach określonych w „Zasadach udzielania dofinansowania ze środków NFOŚiGW”, tj. do 10% kwoty pożyczki, nie więcej niż 1 mln zł.    

Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 12 lat liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej. Wypłata transz pożyczki następuje wyłącznie w formie refundacji. 

Składanie wniosków o dofinansowanie odbywa się poprzez Generator Wniosków
o Dofinansowanie (GWD). Wkrótce zostanie ogłoszony kolejny nabór wniosków w ramach ww. programu…”.

  • Pomoc w pozyskaniu corocznej dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych.

FDS to program uruchomiony przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, nowy mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie przez właściwego zarządcę drogi wniosku o dofinansowanie u wojewody i spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych. Kryteria oceny wniosków określone są w ustawie o Funduszu Dróg Samorządowych i wskazują szereg przesłanek, które powinny zostać wzięte pod uwagę przez komisję dokonującą oceny wniosku. Uwzględnia się takie kwestie jak: zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i gminnych, poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego czy poprawę dostępności terenów inwestycyjnych. 

Po przygotowaniu i złożeniu wniosku następuje ocena jeśli wniosek uwzględnia wszystkie wymogi jest pozytywnie oceniony, uzyskuje dofinansowanie. 

Nadmieniam, iż wnioski dobrze przygotowane, złożone w terminie przez samorządy  np. powiatu szydłowieckiego otrzymały dofinansowanie na 2020 rok. 

Lista dodatkowych wniosków w sprawie podjęcia prac legislacyjnych w zakresie:

  • Ułatwienia wykupu gruntów w dzielnicy przemysłowej (na wzór specustawy drogowej).

Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych jest uregulowane przepisami prawnymi w tym zakresie. Natomiast, jeśli mówimy o nabywaniu nieruchomości pod inwestycje te kwestie również regulują odpowiednie przepisy, które w mojej ocenie pozwalają na wykup gruntów pod inwestycje publiczne w różnym trybie.

Powtórzę informację z pkt.1 – iż w 2018 roku Burmistrz Szydłowca Artur Ludew podczas  konferencji prasowej w szydłowieckim Ratuszu przedstawił inwestorów, którzy wykupili grunty pod swoje inwestycje w dzielnicy przemysłowej. 

W związku z powyższym na mocy obowiązujących przepisów, chociażby ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym czy przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami istnieje taka możliwość. Możliwe jest też pozyskanie nieruchomości pod inwestycje w trybie żądania nieruchomości zamiennej. 

 Z tych możliwości zamiany działek, korzysta już Urząd. Tak bynajmniej wynika  z dostępnej na stronie internetowej Urzędu Miasta informacji, na mocy Zarządzenia nr 60/17 z dnia 26 kwietnia 2017r. taka zamiana została zrealizowana w Gminie Szydłowiec, zarządzenie podpisał Burmistrz Artur Ludew. 

Dlatego też, problem wskazany w piśmie jest dla mnie niejasny. Proszę o sprecyzowanie konkretnych problemów Gminy. 

  • Finansowania Oświaty. 

Finansowanie oraz organizowanie zadań oświatowych należy do jednych z najważniejszych zadań własnych samorządów. Gmina prowadzi zadania oświatowe subwencjonowane,  na które otrzymuje dotacje i niesubwencjonowane, na które nie otrzymuje dotacji. Finansowana jest głównie ze środków budżetu państwa transferowanych do jednostek samorządu terytorialnego w formie subwencji i dotacji. Około 62% subwencji oświatowej otrzymują gminy. Niedostatek środków z budżetu szkoły uzupełniają z zasobów własnych oraz ze źródeł funduszy Unii Europejskich.

 Rosnące w ostatnim czasie dochody samorządów jak wskazuje ministerstwo finansów:

również dane dot. gminy Szydłowiec: 2015 – 55 421 261,74; 2016 – 65 040 558,95; 2017 –71 198 544,97; 2018 – 73 482 395,50; 2019 – 84 991 302,00, pozwalają na przeznaczenie środków na zaplanowane wydatki w tym zakresie. Odpowiedni nadzór nad jednostkami oświaty, dostosowany również do zmniejszającej się liczby uczniów, powinien skutkować odpowiednimi działaniami ze strony zarządzających jednostkami, tak aby sytuacja oświaty pozostała w dobrej kondycji oraz by nie miała wpływu na poziom nauczania czy wychowania przedszkolnego. Analizując wydatki oświatowe gminy wskazać należy, iż na wysokim poziomie pozostaje finansowanie przez gminę oświaty niepublicznej. Według projektu budżetu na 2020 rok, dział 801 – Oświata i wychowanie to kwota ponad 2 miliony złotych ( 2.305.200,00zł.). 

  • Gospodarowania odpadami komunalnymi.

Temat bardzo złożony i nie da się w kilku zdaniach wskazać wszystkich problemów w tym zakresie. Jednak przytoczę kilka aspektów obrazujących zaistniały problem. Aktualna sytuacja dot. gospodarowania odpadami to kumulacja zaniedbań ze strony urzędujących w latach 2010-2015. Większość regulacji unijnych pochodzi z tego okresu, jednak nikt wtedy nie starał się ich wdrażać stopniowo i nie dokonywał niezbędnych inwestycji, czego mamy teraz skumulowany efekt.   

Wpływ na aktualną sytuacje ma chociażby zmiana sposobu liczenia poziomu recyklingu z dotychczasowego 50% papieru, metalu, tworzywa i szkła (PMTS) na 50% odpadów komunalnych powoduje konieczność wzrostu ilości poddawanych recyklingowi odpadów o 2-3 razy i jest niemożliwa do osiągnięcia w tak krótkiej perspektywie czasowej, zaakceptowanej przez poprzedni rząd. Poziom recyklingu w stosunku do odpadów zebranych w 2018 r. wyniósł 17,7% i jest znacząco niższy od wprowadzanego na rok 2020 wymaganego poziomu 50%. Aby osiągnąć poziom dla 2020 roku należałoby poddać recyklingowi i przygotowaniu do ponownego użycia dodatkowo co najmniej ponad 4 miliony Mg odpadów komunalnych z wyłączeniem odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Analizując obecny system gospodarowania odpadami, osiągnięcie tych wymagań (dodatkowych w stosunku do wymagań Unii Europejskiej, wg wymagań UE kraje członkowskie powinny uzyskać poziom 55% recyklingu w 2025 r.) będzie trudne do osiągnięcia. 

Tak więc wzrost kosztów tzw. opłaty śmieciowej należy rozpatrywać w kontekście wzrostu kosztów przetwarzania odpadów, odbierania i transportu odpadów oraz zarządzania systemem. 

Tą sytuację potwierdza również raport Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKIK), dostępny na stronie internetowej:

 https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=15715

Raport wskazuje także przyczyny wzrostu cen w województwie mazowieckim.

Najwyższe ceny na Mazowszu to efekt braku przez kilka lat Wojewódzkiego Planu Gospodarowania Odpadami (WPGO), za uchwalenie którego odpowiada Sejmik Województwa – sama jako ówczesna Radna Województwa Mazowieckiego alarmowałam Zarząd Województwa o braku uchwalenie WPGO w odpowiednim terminie. Dodatkowo poprzedni WPGO zakładał zbyt niskie limity przetwarzania odpadów. Efektem była mała liczba instalacji w regionie, niedostatek mocy, a co za tym idzie wzrost cen za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Jako przyczynę podwyżek wskazuje również brak konkurencji na rynku.

Aczkolwiek wiele samorządów, które monitorowały ten problem i w porę podjęły odpowiednie działania zabezpieczające społeczeństwo przed wzrostem cen ratowało się zmianami w postepowaniach przetargowych przede wszystkim zmianami zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Wykorzystując optymalne zasady segregowania odpadów komunalnych w wyniku czego został zmieniony podmiot odbierający śmieci aby ceny  nie wzrosły zbyt drastycznie. 

Temat w dalszym ciągu bardzo ważny dla naszego lokalnego społeczeństwa, dlatego proponuję spotkanie z przedstawicielami np. Instytutu Ochrony Środowiska, na którym możliwe będzie wypracowanie przyszłych kierunków działania dla gminy Szydłowiec, dotyczących wyzwań dla samorządu związanych z polityką energetyczno – klimatyczną.