Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL) ogłosiło przetarg na wykonanie w formule projektuj i wybuduj bazy paliw dla portu lotniczego Warszawa-Radom. Zamówienie obejmuje także dokumentację wykonawczą oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Okres obowiązywania umowy ramowej wyznaczyliśmy na 8 miesięcy. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 90 tysięcy złotych. Zamawiający, czyli PPL, będzie też żądać wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny podanej w ofercie. Zwycięzcę najprawdopodobniej wyłoni aukcja elektroniczna – mówi Andrzej Klewiado, rzecznik prasowy Przedsiębiorstwo Państwowego „Porty Lotnicze”.

PPL oczekuje na propozycje oferentów do 15 listopada. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Zadanie nie dotyczy projektu lub programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej, ale jest objęte porozumieniem w sprawie zamówień rządowych.

W ogłoszonym przetargu czytamy również m.in., że „przyszli wykonawcy muszą wykazać, że w okresie ostatnich dziesięciu lat zrealizowali minimum jedno zadanie o wartości co najmniej dwóch mln złotych, obejmujące budowę, przebudowę lub remont obiektów infrastruktury paliwowej, a także co najmniej jedno zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy, przebudowy lub remontu obiektu infrastruktury paliwowej, dla którego uzyskano decyzję administracyjną zezwalającą na realizację wyżej wymienionych robót.”

Przypomnijmy, że lotnisko w Radomiu ma zostać oddane od użytku w trzecim kwartale 2022 roku, a pierwsze loty zaplanowano na 2023 r.