W poniedziałek 23 marca o godzinie 14.00 rozpoczęło się posiedzenie Prezydium Rady Miejskiej w Szydłowcu w formie wideokonferencji.

W spotkaniu uczestniczyli: Marek Artur Koniarczyk – przewodniczący RM, Dorota Jakubczyk – wiceprzewodnicząca RM, Marek Plewa – wiceprzewodniczący RM oraz wszyscy przewodniczący Komisji Stałych Rady Miejskiej: Anna Majstrak, Jadwiga Kopycka, Arkadiusz Sokołowski, Adam Pietras i Marek Cegliński. W posiedzeniu udział wzięli również: Artur Ludew – burmistrz Szydłowca oraz osoby zaproszone: Iwona Czarnota – skarbnik gminy Szydłowiec, Krzysztof Kisiel – dyrektor MOPS-u oraz Barbara Majewska – naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.

Podczas spotkania poruszyliśmy kilka najważniejszych tematów o których szerzej będziemy informowali w najbliższym czasie. Nie zabrakło tematu koronawirusa, omówiliśmy ewentualne zagrożenia dla mieszkańców i konsekwencje finansowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy. Rozmawialiśmy również o budżecie gminy Szydłowiec. Omówiliśmy bieżące działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej” – poinformował nas przewodniczący Rady Miejskiej Marek Artur Koniarczyk .

Dowiedzieliśmy się również, że oprócz tych najpilniejszych i najważniejszych tematów poruszono również inne kwestie dotyczące: działań prewencyjnych na terenie gminy Szydłowiec, funkcjonowania Urzędu Miejskiego, realizacji bieżących i przyszłych inwestycji na terenie gminy Szydłowiec w tym postępowań przetargowych, omówiono możliwości zwoływania sesji Rady Miejskiej w najbliższym czasie w przypadku pilnej nadzwyczajnej sesji oraz przekazano informacje dotyczące złożonego Sprawozdania MOPS-U za 2019 rok i Strategii Rozwoju Oświaty w Gminie Szydłowiec na lata 2020 – 2025 (radni będą mieli możliwość złożenia ewentualnych uwag do tych dokumentów drogą mailową) a także poruszony został temat zaopiniowania  projektu uchwały Sejmiku województwa mazowieckiego w sprawie Programu Ochrony Powietrza dla stref woj. Mazowieckiego, w którym zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.

Więcej informacji dotyczących działalności Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej w Szydłowcu będziemy starali się przekazywać Wam w najbliższym czasie.