Początek sesji o godzinie 12.30.

Poniżej przedstawiamy porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Przedstawianie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu Nr VIII/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.

 4. Informacja z prac Burmistrza pomiędzy sesjami.

 5. Informacja burmistrza o wprowadzeniu zmian w budżecie trybie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

 6. Informacja o realizacji uchwał Rady podjętych na ostatniej sesji.

 7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok:

 1. sprawozdanie z działalności Burmistrza Szydłowca za 2014 rok,

 2. przedłożenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i planów finansowych instytucji kultury oraz sprawozdania finansowego za 2014 rok,

 3. przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok,

 4. odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Szydłowca,

 5. zapoznanie się z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

 6. dyskusja nad przedłożonym sprawozdaniem,

 7. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Burmistrza Szydłowca z wykonania budżetu za 2014 rok i sprawozdania finansowego,

 8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Szydłowca absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.

 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 3. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pismach i wnioskach skierowanych do Rady w okresie między sesjami oraz trybie ich załatwiania.

 4. Sprawy różne.

 5. Zamknięcie obrad.