24 września 2019 roku (wtorek) zapraszamy na XII sesję Rady Miejskiej w Szydłowcu VIII kadencji, która rozpocznie się o godz. 14.00 w sali Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek ul. Gen. J. Sowińskiego 2.

Ustalony porządek obrad:

 1.  Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: Nr IX/19 z dnia 21 czerwca 2019 r., Nr X/19 z dnia 17 lipca 2019 r. oraz Nr XI/19 z 29 sierpnia 2019 r.
 4. Informacja z prac Burmistrza pomiędzy sesjami.
 5. Informacja Burmistrza o wprowadzeniu zmian w budżecie w trybie art. 257
  pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/29/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2019-2030;

2) wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2019 Nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018 r.;

3. wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Radomiu i Sądu Rejonowego w Szydłowcu na kadencję 2020-2023;

4. powołania Komisji doraźnej do spraw przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w przedmiocie prowadzenia działalności gospodarczej przez radnych Rady Miejskiej w Szydłowcu;

5. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Szydłowiec.

 • 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 • 8. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pismach i wnioskach skierowanych do Rady w okresie między sesjami oraz trybie ich załatwiania.
 • 9. Sprawy różne.
 • 10. Zamknięcie obrad.