28 grudnia 2018r. podczas IV sesji Rady Miejskiej, radni głosowali nad budżetem, zatwierdzając plan dochodów i wydatków gminy Szydłowiec na rok 2019. Zanim przystąpiono do głosowania nad tą najważniejszą dla działań samorządu uchwałą, stanowiącą podstawę gospodarki finansowej gminy, Skarbnik Iwona Czarnota przedstawiła projekt budżetu na 2019 r.

Zakłada on plan dochodów w wysokości 76.218.944 zł. Z planowanych dochodów wyodrębniono dochody bieżące w wysokości 70.372.720 zł i majątkowe w wysokości 5.846.224 zł. Natomiast wydatki zostały zaplanowane w wysokości 79.261.737 zł, z czego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 68.102.323 zł i majątkowe na kwotę 11.159.414 zł.

Radni zapoznali się także z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej, która pozytywnie i bez żadnych uwag zaopiniowała projekt budżetu.
Również pozytywną opinię Komisji Budżetu przedstawiła jej przewodnicząca radna Anna Majstrak.

– Po dokładnej analizie planu finansowego Komisja Budżetu Rady Miejskie stwierdziła, że dochody oraz wydatki zaplanowane na rok 2019 są realistyczne. Uzależnione one będą w głównej mierze od wpływów z podatków, sprzedaży działek oraz środków zewnętrznych, tj. dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przez instytucje zewnętrzne – poinformowała Anna Majstrak.

– Budżet na rok 2019 zakłada realizację ponad sześćdziesięciu zadań inwestycyjnych. W planach jest m.in. kontynuacja zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowniami w Szydłowcu, ulice: Książek Stary, Książek Nowy i Książek Majdowski – I etap” oraz „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Pięknej w Szydłowcu”, to szczególnie ważne zadania. Wspomnę także o budowie dróg w miejscowościach Hucisko i Szydłówek, których budowa planowana jest z dofinansowaniem z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Ponadto bieżący rok budżetowy będzie w naszej gminie również czasem realizacji zadań inwestycyjnych wskazanych przez mieszkańców w budżecie obywatelskim. W planie wydatków na 2019 rok zostały zarezerwowane środki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – dodała przewodnicząca Komisji Budżetu.

W głosowaniu wzięło udział czternastu radnych obecnych na sali obrad. Trzynaście głosów było za, jeden wstrzymujący się.

Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Artur Koniarczyk podziękował za prace nad rocznym planem dochodów i wydatków gminy Burmistrzowi Szydłowca, pani Skarbnik i pracownikom miejskiego ratusza oraz życzył 100% realizacji budżetu.
Podziękowania złożył również Burmistrz Artur Ludew, który powiedział, że przyjęty budżet jest na miarę możliwości naszej gminy i uwzględnia wiele potrzeb inwestycyjnych, na realizację których mieszkańcy oczekują. Zaznaczył, że gmina nie jest w stanie zrobić jednocześnie wszystkich potrzebnych zadań, niemniej te zaplanowane do wykonania w ciągu najbliższych miesięcy nie budzą kontrowersji i dołoży wszelkich starań, aby były wykonane w jak największym procencie.

UCHWAŁA BUDŻETOWA

Nagranie video całej sesji dostępne poniżej:

info: szydlowiec.pl