Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola czy oddziału przedszkolnego w szkolepodstawowej składają na rok szkolny 2016/2017 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu / oddziale przedszkolnym w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego czyli w dniach od 22-29 lutego 2016 r.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Szydłowiec.W przypadku większej liczby kandydatów z Gminy Szydłowiec niż liczba dostępnych miejsc w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Szydłowiec mogą być przyjęci do przedszkola/oddziału przedszkolnego jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy niż liczba dostępnych miejsc przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i klasy pierwszej gimnazjum, dzieci i młodzież zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia rodzica. Termin składania zgłoszeń: 1 – 31 marca 2016 r.

Uczniowie zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Postępowanie rekrutacyjne dla uczniów spoza obwodu danej szkoły podstawowej lub gimnazjum prowadzane jest na wniosek rodzica kandydata, który należy złożyć do dyrektora wybranej szkoły w terminie: 4-20 kwietnia 2016 r.

Rekrutacja będzie prowadzona do:

1. publicznych przedszkoli:

– Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Tęczowego Misia w Szydłowcu, ul. Wschodnia 7;

– Przedszkola Samorządowego nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu, ul. Staszica 3a.

2. oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych:

– Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu, ul. Wschodnia 19;

– Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu, ul. Wschodnia 57;

– Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Bp. Jana Chrapka w Majdowie;

– Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Sadku;

– Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Roweckiego „Grota” w Wysokiej.

3. publicznych gimnazjów:

– Publicznego Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu, ul. Wschodnia 57;

– Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szydłowcu, ul. Folwarczna 4;

– Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół im. Bp. Jana Chrapka w Majdowie.

Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Szydłowiec oraz kryteria rekrutacji i wymagane dokumenty, w tym wzór wniosku o przyjęcie znajdują się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Szydłowcu (zakładka Oświata), a także u dyrektorów szkół i przedszkoli.