Rada Miejska zgromadzi się w szydłowieckim Zamku, 29 stycznia o godz. 10.oo, natomiast Rada Powiatu w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. Na oba posiedzenia serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

Podczas sesji miejskiej jednymi z ważniejszych punktów będą:

– Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2025 w tym odczytanie opinii Regionalen Izby Obrachunkowej

– Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłowiec na 2015r.

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej i możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu,

c) odczytanie opinii Komisji Budżetu uwzględniającej wnioski radnych zgłoszonych w trakcie prac nad budżetem,

d) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji uwzględniającej wnioski radnych,

e) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,

f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami.

– Podjęcie uchwał w sprawie:

a) określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Szydłowiec,

b) uchwalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Szydłowiec.

c) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szydłowiec.

 

Podczas sesji powiatowej ważniejszymi punktami będą:

– Podjęcie uchwał w sprawach:

1. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2020

2. uchwały budżetowej na 2015r.

a) przedstawienie projektu Uchwały Budżetowej wraz z uzasadnieniem

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej i możliwości sfinansowania deficytu

Pełen program obu posiedzień powienien znajdować się na Biuletynach Informacji Publicznej zarówno Urzędu Miejskiego jak i Starostwa Powiatowego.