W szkole podstawowej można będzie zatrudnić osobę (która posiada co najmniej kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej) w celu wsparcia nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjnych lub do opieki świetlicowej.

Doprecyzowane zostaną zasady funkcjonowania świetlicy w szkole. Szkoła podstawowa oraz szkoła prowadząca kształcenie specjalne będzie zobowiązana – na wniosek rodziców – zapewnić opiekę świetlicową tym uczniom, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców. Zajęcia świetlicowe będą również organizowane dla tych uczniów, którzy ze względu na organizację dojazdu do szkoły (lub inne okoliczności) wymagają zapewnienia takiej opieki.

Gminy będą zwracać koszty przejazdu środkami komunikacji publicznej opiekunowi dziecka uczęszczającego do szkoły do czasu ukończenia przez dziecko siódmego roku życia w sytuacji, gdy droga dziecka z domu do szkoły przekroczy odległość 3 km. Czy Gmina Szydłowiec poradzi sobie z tym zadaniem? Czy w ogóle w naszej gminie są takie przypadki? (zapraszamy do dyskusji)

Wprowadzony będzie zakaz powierzania/przekazywania wykonywania zadań oświatowych osobie prawnej utworzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub osobie prawnej, w której ta jednostka ma udziały. W przypadku powierzenia wykonywania zadań oświatowych związkowi międzygminnemu lub związkowi powiatów muszą być stosowane przepisy dotyczące prowadzenia szkół publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym ustawa Karta Nauczyciela.

Nowe przepisy przewidują również, że wydawcy podręczników lub firmy dokonujące obrotu podręcznikami nie będą mogły oferować, obiecywać ani udzielać szkołom i nauczycielom jakichkolwiek korzyści w sposób pośredni lub bezpośredni, w zamian za dokonanie wyboru określonego podręcznika.

Źródło: CIR

oprac. /aba/

Serwis Samorządowy PAP