Gmina Szydłowiec znajduje się w ścisłej czołówce najskuteczniejszych gmin regionu radomskiego w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej. W zestawieniu dotyczącym aktywności i skuteczności samorządów w sięganiu po unijne pieniądze, przygotowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Gmina Szydłowiec wśród gmin miejsko – wiejskich, znalazła się na drugim miejscu, stając się jednym z liderów w wykorzystaniu pieniędzy z RPO WM na lata 2007 – 2013.

Pozyskane środki finansowe w dużej mierze przeznaczone są na realizację projektu kluczowego, zakładającego odnowę zabytkowych obiektów w Szydłowcu, a także poprawę funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza. Realizacja projektu kluczowego to kompleksowe uporządkowanie, remont i rewitalizacja szydłowieckiej przestrzeni publicznej, czyli najbardziej reprezentacyjnych miasta – Zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów wraz z wyspą i Parkiem Radziwiłłowskim, remont Ratusza z przystosowaniem wieży ratuszowej na galerię widokową, zagospodarowanie budynku dawnej szkoły Sapieżyny. Nowy blask zyska Rynek Wielki i ulica Radomska oraz Skwer Staromiejski. Projekt „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu”, działania 5.2 „Rewitalizacja miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Kolejną ważną inwestycją zrealizowaną przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej jest „Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej i Inkubator Przedsiębiorczości w Szydłowcu”.

W wyniku przeprowadzenia inwestycji zorganizowany został kompleks gospodarczy, zorientowany na wspomaganie nowo powstałych przedsiębiorstw poprzez dostarczenie odpowiedniej do potrzeb powierzchni na działalność gospodarczą. Obecni i przyszli przedsiębiorcy będą mogli tam uzyskać informacje w zakresie możliwości inwestycyjnych na terenie Szydłowca. Zakres pomocy, jaki oferuje gmina obejmuje m.in. porady prawne oraz możliwość dostępu do materiałów dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego i przeznaczenia gruntów. W Międzygminnej Strefie Aktywności Gospodarczej można przeprowadzać szkolenia, a także spotkania przedsiębiorców i stowarzyszeń rzemieślniczych. Natomiast w Inkubatorze Przedsiębiorczości przygotowane zostały pomieszczenia przeznaczone pod działalność gospodarczą.

Dzięki funduszom pozyskanym z UE zmodernizowane zostało targowisko miejskie. Projekt pn. „Poprawa dostępności działalności gospodarczej w Szydłowcu przy ulicy Strażackiej/Wschodniej” pozwolił na wybudowanie nowoczesnego targowiska przyjaznego kupcom, jak i mieszkańcom. Cały teren został utwardzony, stanowiska handlowe wyznaczone różnokolorową kostką brukową. Wybudowano nowy pawilon handlowy z pełnym zapleczem socjalno – sanitarnym. Teren został ogrodzony. Przygotowano również miejsca parkingowe.

Gmina Szydłowiec zrealizowała również projekt „Równe sz@nse na starcie”, którego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Szydłowiec. Cel ten został zrealizowany przez wyposażenie w sprzęt komputerowy i dostarczenie Internetu do 40 gospodarstw domowych, w których mieszkają osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej oraz osoby niepełnosprawne. Drugim, równie ważnym celem projektu jest stworzenie warunków nauki informatyki i obycia z komputerem w nowo utworzonych pracowniach komputerowych w szkołach podstawowych i gimnazjach funkcjonujących na terenie Gminy Szydłowiec.

– Przyznanie naszej gminie tytułu lidera w pozyskiwaniu środków unijnych to duże wyróżnienie dla samorządu i władz miasta Szydłowca. Pracujemy na takie miano systematycznie już od kilku lat i zasłużyliśmy na nie solidną pracą, zdeterminowaną na pozyskanie dla gminy, jak najwięcej funduszy. Gratuluję wszystkim laureatom i wyróżnionym – powiedział Leszek Jakubowski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Szydłowcu.

– Cieszę się bardzo, że gmina Szydłowiec znalazła się w gronie laureatów konkursu. Ciężka praca ludzi połączona z zaangażowaniem środków z budżetu gminy na wkład własny złożyły się na nasz wspólny sukces. Ogromne podziękowania należą się Burmistrzowi Szydłowca za wielkie zaangażowanie w przygotowanie wniosków o pozyskanie środków z zewnątrz oraz bezpośredni nadzór nad ich realizacją. Podziękowania należą się również Radnym Rady Miejskiej za przychylność i akceptację wszelkich inicjatyw zmierzających w kierunku rozwoju gminy. Nie należy zapomnieć o pracownikach poszczególnych wydziałów Urzędu, którzy wkładają wiele wysiłku, cierpliwości i czasu w prawidłową realizację zadań. Serdeczne gratulacje również dla pozostałych liderów i wyróżnionych z naszego regionu – powiedziała Iwona Czarnota Skarbnik Gminy Szydłowiec.

źródło: http://szydlowiec.pl/