Uchwała ta jest przykładem, że wspólnie pomimo animozji i naturalnej różnicy zdań można się porozumieć i osiągnąć sukces w słusznej sprawie w zgodzie z interesem społecznym, własnym sumieniem i oczekiwaniami obywateli za co jeszcze raz w imieniu osób podpisanych pod protestem przeciwko budowie fermy norek, mieszkańców sołectw Zdziechów i Świerczek oraz sympatyków i członków Stowarzyszenia ES Eko Szydłowiec składamy podziękowania na ręce Pana Burmistrza Artura Ludwa, Pana Burmistrza Edwarda Borka, oraz wszystkich członków Rady Miejskiej w Szydłowcu.

Jednocześnie korzystając z okazji pragniemy zwrócić Państwa uwagę na poważny problem związany z ochroną środowiska w naszej gminie. W związku z powyższym chcielibyśmy zgłosić pod dyskusję i rozwagę szanownego gremium możliwość likwidacji lub przynajmniej poprawy jakości pracy komórki ds. Ochrony Środowiska w Referacie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska, która w obecnym kształcie przybrała dysfunkcjonalną formę uniemożliwiającą realizację ustawowych zadań z zakresu ochrony środowiska oraz zadań określonych w regulaminie Urzędu Miejskiego dla Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska. Taki stan rzeczy przyczynia się w znacznym stopniu do pogorszenia stanu środowiska naturalnego w gminie Szydłowiec oraz spadku jakości życia lokalnych społeczności. W naszej ocenie pracownicy zajmujący się problematyką ochrony środowiska w w/w Referacie przyczyniają się także do nadwyrężenia zaufania społecznego do instytucji państwowej oraz utrwalenia negatywnego wizerunku urzędnika, któremu rutyna lub niekompetencja zastąpiły bezpośrednie wyczucie rzeczywistości, co z kolei nie pozwala na zrozumienie służebnej funkcji swego stanowiska pracy i skutecznie utrudnia definiowanie i rozwiązywanie społecznych problemów do rozwiązywania których zostali powołani. W tym miejscu pragniemy zauważyć, że z działalności osób zajmujących się ochroną środowiska w w/w Referacie może wynikać naruszenie art.5 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, oraz art. 8 KPA , gdzie została wyrażona ogólna zasada zaufania do władzy publicznej zobowiązująca organy administracji publicznej do prowadzenia postępowań w taki sposób aby pogłębiać zaufanie obywateli do organów państwa, a także kształtować świadomość i kulturę prawną obywateli. W związku z powyższym prosimy o rozważenie sugestii zajęcia się tymi uchybieniami przez Komisję Rewizyjną. Dodatkowo pragniemy zwrócić uwagę, że pozytywnym aspektem likwidacji etatów związanych z tak zwaną ochroną środowiska oprócz wymiernych korzyści w postaci oszczędności dla budżetu będzie przede wszystkim ochrona środowiska naturalnego.

Mając powyższe na uwadze prosimy o podjęcie merytorycznej dyskusji nad tym zagadnieniem albo choćby skromnych refleksji związanych z tym istotnym problemem. Jeśli znajdziecie Państwo jakieś racjonalne przesłanki uniemożliwiające likwidację tudzież poprawienie jakości pracy tego wydziału, prosimy chociaż o rozważenie zmiany nazwy, na taką, która nie będzie myląca dla przyszłego petenta i w sposób adekwatny do stanu faktycznego będzie opisywała obecną charakterystykę pracy tego wydziału. Dla przykładu: Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Degradacji Środowiska byłby bliższy rzeczywistości.

Z poważaniem

Urszula Krogulec

Katarzyna Antonkiewicz

Paweł Rawicki

Stowarzyszenie „ES” Eko Szydłowiec