Oprócz tego, że prawdopodbnie przegłosowane zostanie wystąpienie Gminy Szydłowiec z Lokalnej Grupy Działania „Na Piaskowcu”, radni ustalą diety sobie i sołtysom, uchwalą zasady dotyczące stypendiów sportowych, powołają Młodzieżową Radę Miejską. Poruszonych zostanie wiele więcej tematów. Poniżej obszerny porządek obrad najbliższego posiedzenia rajców miejskich:

 1. Przedstawianie porządku obrad.

 2. Informacja z prac Burmistrza pomiędzy sesjami.

 3. Informacja burmistrza o wprowadzeniu zmian w budżecie trybie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

 4. Informacja o realizacji uchwał Rady podjętych na ostatniej sesji.

 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. wystąpienia Gminy Szydłowiec z Lokalnej Grupy Działania „Na Piaskowcu”,

  2. ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnym i sołtysom Gminy Szydłowiec,

  3. zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, a także osób fizycznych wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej,

  4. powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szydłowcu,

  5. zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie gminy Szydłowiec w ramach pomocy de minimis,

  6. uchwalenia „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szydłowiec wraz ze szczegółową inwentaryzacją”.

  7. stwierdzenia ważności wyboru sołtysów i rad sołeckich,

  8. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szydłowiec,

  9. wydania przez Radę Miejską w Szydłowcu opinii o zastosowaniu ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych w postaci umorzenia kar umownych w kwocie 14 296, 80 zł,

  10. wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie pomieszczeń w zamku w Szydłowcu znajdujących się na II piętrze wraz z wejściem prowadzącym do nich o łącznej powierzchni 331,47 m², zrewitalizowanych w wyniku realizacji projektu pt. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza” Operatorowi Zewnętrznemu na okres 6 lat do administrowania.

  11. określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego,

  12. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2015.

 1. Sprawozdanie z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2014.

   1. Interpelacje i zapytania radnych.

   2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

   3. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pismach i wnioskach skierowanych do Rady w okresie między sesjami oraz trybie ich załatwienia.

   4. Sprawy różne.

   5. Zamknięcie obrad.