Starosta Szydłowiecki działający w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, w stosunku do 8 lokali mieszkalnych w przywołanej na wstępie nieruchomości, posiada określone w przepisach kompetencje i zadania. Stosownie do sprawowanego urzędu z powagą musi je respektować, działać w granicach prawa i obowiązujących procedur nawet wówczas, gdy skutki tych działań mogą powodować niezadowolenie zainteresowanych osób.

W roku 2004 lokatorzy podpisując akt notarialny z Syndykiem masy upadłościowej Przedsiębiorstwa „Skalbud” w Szydłowcu dotyczący przedmiotowej nieruchomości byli przekonani, że zakupili za symboliczną złotówkę mieszkania na własność, o czym jak mówią zapewniał ich syndyk i sędzia komisarz. Okazało się, że tej zapewnianej w rozmowie własności nie zapisano w treści aktu notarialnego. Lokatorzy czują się oszukani i mają do tego prawo.

Starosta nie może zmienić podpisanego przez lokatorów aktu notarialnego, ani go podważyć. Treść aktu notarialnego określa to o czym stanowi. Podpisany w obecności notariusza dokument nie dotyczy nabycia własności. Potwierdzeniem tego m.in. jest fakt, że do dnia dzisiejszego w dziale II księgi wieczystej w rubryce właściciel wpisany jest Skarb Państwa i PKP.

Wychodząc naprzeciw problemom lokatorów, Starosta zgodnie ze złożonymi deklaracjami, podjął szereg czynności umożliwiających rozpoczęcie procedury najmu na czas nieoznaczony, co najemcom daje prawo bezprzetargowego zakupu lokali na preferencyjnych warunkach.

Ostatnim krokiem przygotowującym nieruchomość w zakresie ładu przestrzennego jest nabycie od Gminy Szydłowiec działki gruntu zapewniające prawidłowe korzystanie z nieruchomości łącznie z dostępem do drogi publicznej. Akt notarialny w tej sprawie zostanie podpisany w najbliższych dniach, po czym rozpocznie się procedura najmu wynikająca z obowiązujących przepisów i właściwego gospodarowania nieruchomościami państwowymi.

O powyższym informowaliśmy zainteresowane strony na bieżąco, a po spotkaniu 20 września br. w piśmie skierowanym do lokatorów nakreślono tryb umożliwiający docelowe nabycie prawa własności wyodrębnionych lokali.

Przez wspólny wysiłek i zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron w przedmiotową sprawę możemy osiągnąć więcej niż na gruncie emocji i medialnego zgiełku, który nawet o krok nie zbliża nas do celu. Potrzebna jest dobra wola stron i uznanie aktualnego stanu prawnego przedmiotowej nieruchomości.

Każdy, kto nie zechce skorzystać z proponowanego przez Starostę trybu, może na własną rękę dochodzić swoich praw, ponosząc pełną odpowiedzialność za skutki podjętych działań.

Włodzimierz Górlicki – Starosta Szydłowiecki

 

Odnosząc się do programu wyemitowanego w TVP INFO dotyczącego mieszkańców bloku przy ul. Kolejowej 3 w Szydłowcu informuję, że:

Redaktor TVP INFO przygotowująca materiał w godzinach popołudniowych w przeddzień emisji programu, przeprowadziła 20-min. rozmowę telefoniczną z przebywającym poza Szydłowcem starostą szydłowieckim, w której uzyskała szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowej sprawy, uzupełnione moim 40-min. wywiadem przed kamerą. W rozmowie z panią redaktor uzgodniono, że ze względu na zbyt późny termin zawiadomienia o emisji uniemożliwiający udział starosty, obszerne informacje udzielone w wywiadach zostaną wykorzystacie w programie.

W udzielanych przez starostę i przeze mnie – w sumie godzinnej informacji – w programie wykorzystano moją krótką osiemdziesięciosekundową wypowiedź, a redaktor prowadzący program kilkukrotnie zarzucał nieobecność w nim starosty, przy czym nie wspominał ani słowem o wywiadzie przed programem, wspólnych ustaleniach i obiektywnej przyczynie tej nieobecności.

Zbyt krótki czas przygotowania programu, nie tylko był powodem absencji starosty, ale również wpłynął na jakość merytoryczną programu i w żaden sposób nie pomógł w rozwiązaniu problemu. Powyższe fakty pozostawiamy bez komentarza, przesyłając treść oświadczenia do Redakcji „To jest temat” w TVP INFO.

mgr inż. Tadeusz Szewczak

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Starostwa Powiatowego w Szydłowcu

info: www.szydlowiecpowiat.pl