W Szydłowcu Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych świadczył będzie usługi dwa razy w tygodniu, w godzinach otwarcia, według harmonogramu ustalonego przez Gminę Szydłowiec. Do PSZOK będzie można bezpłatnie przekazać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym: zielone i z ogrodów, tworzywa sztuczne, metale, szkło, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, przeterminowane lekarstwa, chemikalia i odczynniki fotograficzne, zużyte świetlówki, zużyte oleje odpadowe, opakowania po nawozach i środkach ochrony roślin, opakowania po farbach i lakierach oraz inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych. Za dodatkową opłatą do PSZOK będzie można przekazać również odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie.

Ponadto, 2 razy w roku mobilne punkty zbierania odpadów będą odbierać zużyte opony i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe od mieszkańców zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Gminę z podmiotami odbierającymi odpady. Przeterminowane lekarstwa i opakowania po lekach można wyrzucać do specjalnych pojemników ustawionych w aptekach.