Temat ten nigdy nie był łatwy dla Gminy, a prawdziwe kłopoty zaczęły się wówczas kiedy Wspólnota wystąpiła na drogę sądową o zwrot pieniędzy. O sprawie na łamach portalu Nasz Szydłowiec opowiadał Stefan Wesołowski, mieszkaniec bloku przy ul. Jachowskiego 14. 

Jedna ze spraw to data 3 października 2012 roku, kiedy to Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Jachowskiego 14 w Szydłowcu wniosła o zasądzenie od Gminy Szydłowiec kwoty 92 525, 36 zł. 

W uzasadnieniu powódka wskazała, że żądana kwota stanowi kwotę główną zadłużenia wynikającego z porozumienia z dnia 23 maja 2011 roku zawartego pomiędzy nią, a Ciepłownią Miejską w Szydłowcu dotyczącej zaległości z tytułu sprzedaży energii cieplnej. Podkreśliła, że Zakład Budżetowy Gminy obecnie działający jako Samorządowy Zakład Usług Komunalnych (na tamten czas, dziś SZUK nie istnieje) w okresie od lutego 2010 roku do marca 2011 roku pełnił obowiązki zarządy nieruchomości Wspólnoty, mimo pobierania od jej członków zaliczek eksploatacyjnych nie regulował faktur wystawionych przez Ciepłownię. W efekcie doprowadziło to do zadłużenia Wspólnoty z tytułu sprzedaży energii cieplnej. W dniu 23 maja 2011 roku powódka zawarła z Ciepłownią w Szydłowcu porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia i zobowiązała się uiścić na jej rzecz kwotę 92 525,36 zł i jej członkowie muszą po raz drugi płacić za zobowiązanie, za które już regulowali opłatę.

Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie wydał w dniu 12 października 2012 roku nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym uwzględniając powództwo w całości

W dniu 7 listopada 2012 roku pozwana wniosła skutecznie sprzeciw od powyższego nakazu zapłaty i zażądała jego oddalenia w całości. W uzasadnieniu wskazała, że brak jest podstaw prawnych do zasadzenia roszczenia, gdyż nie istniała żadna umowa zawarta między stronami, a nadto brak rachunkowej analizy roszczenia i wezwania do dobrowolnego spełniania roszczenia.

Na rozprawie w dniu 18 listopada 2013 roku powódka wskazała jako podstawę dochodzonego żądania art. 471 kc, zaś pozwana podniosła, że spłaciła zadłużenie w stosunku do Wspólnoty na podstawie porozumienia zawartego z powódką w dniu 7 listopada 2011 roku. Strony podtrzymały swoje stanowiska przez cały czas trwania postępowania.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Jachowskiego 14 w Szydłowcu obejmuje 20 lokali o łącznej powierzchni 1 184,5 m 2. Na dzień 1 stycznia 2010 roku lokale własnościowe stanowiły 54,54 %. W 2010 roku nastąpiło wykupienie dwóch kolejnych lokali na własność i na dzień 31 grudnia 2010 roku lokale własnościowe stanowiły 65,45 %.

Gmina Szydłowiec – Zakład Budżetowy Gminy Administracja Budynków Komunalnych w Szydłowcu administrowała nieruchomością wspólną Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jachowskiego 14 w Szydłowcu i wykonywała wszystkie czynności związane z zarządzaniem, mimo braku umowy w formie pisemnej zawartej pomiędzy stronami, podpisanej jedynie przez osobę reprezentującą gminę Szydłowiec. Na pozwaną były wystawiane m. in. przez Ciepłownię Miejską Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Szydłowcu wszystkie faktury za energię cieplną.

Do zadań administratora należał przede wszystkim zarząd nieruchomością wspólną oraz pobieranie zaliczek na pokrycie kosztów związanych z nieruchomością wspólną jak i zawieranie umów na dostawy mediów oraz pobieranie i windykacja należności (okoliczność bezsporna).

W dniu 2 stycznia 2003 została zawarta umowa o dostawę energii cieplnej między Ciepłownią Miejską Sp. z o.o. w Szydłowcu a reprezentowaną przez Zarządcę – Zakład Budżetowy Gminy „Administracja Budynków Komunalnych” w Szydłowcu, Wspólnotą Mieszkaniową przy ul Jachowskiego 14 w Szydłowcu (okoliczność bezsporna).

W związku z powyższym Ciepłownia wystawiała faktury za dostarczone ciepło z terminem zapłaty 21 dni.

Usługi objęte wskazanymi dokumentami zostały dostarczane a faktury zaakceptowane przez upoważnionego nabywcę Zakład Budżetowy Administracji Budynków Komunalnych poprzez opieczętowane ich pieczęcią Zakładu i parafowanie ich.

Członkowie powodowej Wspólnoty uiszczali zaliczki na zarząd nieruchomością oraz kwoty zaliczek z tytułu opłat za media.

Pozwana Gmina nie uiszczała należności z tytułu tych faktur, a otrzymane od członków Wspólnoty wpłaty przekazywała na realizację innych wcześniejszych zobowiązań, gdyż prowadziła ona ewidencję pozaksięgową. Postępowała nieprawidłowo, co wykazał audyt przeprowadzony przez biegłego rewidenta – Agnieszkę Kołodziej.

W dniu 23 maja 2011 roku zawarto pomiędzy Ciepłownią Miejską Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Szydłowcu a Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jachowskiego 14 w Szydłowcu porozumienie w którym strony ustaliły, iż na dzień 30 kwietnia 2011 roku zobowiązanie główne Wspólnoty wobec Ciepłowni wynosi 92 525,36 zł z tytułu sprzedaży energii cieplnej. Kwota ta miała być płatna ratalnie w 48 częściach. Po wywiązaniu się z warunków porozumienia Ciepłownia dokona umorzenia 20% przysługującej jej odsetek w kwocie 4121,41 zł.

W dniu 7 listopada 2011 roku pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Jachowskiego 14 w Szydłowcu a Gminą Szydłowiec zostało zawarte porozumienie, na mocy którego pozwana zobowiązała się do zapłaty na rzecz powódki kwoty 86 115, 94 zł za zarząd nieruchomością wspólną oraz media z tytułu zaległości lokali należących do zasobów Gminy. Porozumienie to obejmowało również kwotę 28 729,43 zł z tytułu opłat za dostarczane ciepła do lokali stanowiących własność Gminy.

Następnie Wspólnota uregulowała całość zadłużenia wobec Ciepłowni zgodnie z ustalonymi warunkami (okoliczność bezsporna). Zgodnie z Uchwałą z dnia 25 maja 2011 roku Rada Miejska w Szydłowcu zmieniła nazwę Zakładu Budżetowego Gminy Administracja Budynków Komunalnych w Szydłowcu na Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu (uchwała nr 33/5/11 Rady Gminy w Szydłowcu k. 38).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o bezsporne twierdzenia stron oraz o wskazane dowody w postaci dokumentów, częściowo opinii biegłej Marty Ratuszyńskiej oraz zeznań świadków: Iwony Czarnoty i Tadeusza Świerszcza i zeznań Stefana Wesołowskiego – członka Zarządu Wspólnoty. Dokumenty zgromadzone w aktach sprawy nie były kwestionowane przez strony, nie budzą one również wątpliwości Sądu zarówno pod względem formalnym jak i materialnym. Zeznania Grażyny Zielińskiej i Jana Majewskiego (pozostałych członków Zarządu) nie wniosły nic nowego do sprawy. Są członkami zarządu Wspólnoty od 2014 roku i nie mieli wiedzy dotyczącej wcześniejszych rozliczeń z Gminą

Sąd zważył, co następuję:

Powództwo Wspólnoty jest częściowo zasadne i zasługuje na uwzględnienie do kwoty 63 796,02 zł.

 Poniżej kilka linków do artykułów mówiących o tej sprawie gwoli przypomnienia tematu:

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4

Link 5

Link 6

Link 7