Przedstawiamy ustalony porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XV/15 z dnia 11 grudnia 2015 r.

4. Informacja z prac Burmistrza pomiędzy sesjami.

5. Informacja Burmistrza o wprowadzeniu zmian w budżecie w trybie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

6. Informacja o realizacji uchwał Rady podjętych na ostatniej sesji.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2016;

b) zmiany Statutu Gminy Szydłowiec;

c) zmiany Statutu Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu;

d) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech;

e) udzielenia odpowiedzi na skargę Pana Dariusza Myszka dotyczącą niedopełnia obowiązków przez Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, przy wydawaniu decyzji Burmistrza Szydłowca nr 94/2015;

f) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szydłowiec w 2016 r.

8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2015 rok.

9. Przyjęcie sprawozdania Rady Miejskiej w Szydłowcu za 2015 r. oraz sprawozdań Komisji Stałych Rady Miejskiej za 2015 r.

10.Interpelacje i zapytania radnych.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12.Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pismach i wnioskach skierowanych do Rady w okresie między sesjami oraz trybie ich załatwienia.

13. Sprawy różne.

14. Zamknięcie obrad.