Zapraszamy na IX sesję Rady Miejskiej w Szydłowcu VII kadencji, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2019 r. /piątek/ godz. 1000 w sali Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek ul. Gen. J. Sowińskiego 2.

Przedstawiamy ustalony porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów: Nr VII/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. oraz Nr VIII/19 z 5 czerwca 2019 r.

4. Informacja z prac Burmistrza pomiędzy sesjami.

5. Informacja Burmistrza o wprowadzeniu zmian w budżecie w trybie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/29/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2019-2030;

2) wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2019 Nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018 r.

7. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Szydłowiec za 2018 rok.

1) debata nad raportem;

2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza
Szydłowca.

8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok:

1) sprawozdanie z działalności Burmistrza Szydłowca za 2018 rok,

2) przedłożenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i planów finansowych instytucji kultury oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok,

3) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018
rok,

4) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Szydłowca,

5) zapoznanie się z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

6) dyskusja nad przedłożonym sprawozdaniem,

7) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Burmistrza Szydłowca z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 2018 rok,

8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Szydłowca absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pismach i wnioskach skierowanych do Rady w okresie między sesjami oraz trybie ich załatwiania.

11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie obrad.