Przedstawiamy ustalony porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XIX/16 z dnia 18 kwietnia 2016 r.

4. Informacja z prac Burmistrza pomiędzy sesjami.

5. Informacja Burmistrza o wprowadzeniu zmian w budżecie w trybie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

6. Informacja o realizacji uchwał Rady podjętych na ostatniej sesji.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

   a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2016;

   b) określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania; 

   c) oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i    Gminy Szydłowiec;

  d) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szydłowiec dla obszaru osiedla ,,Wschód”           zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr 47/X/03 z dnia 10 lipca 2003 r.;

  e) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno – wschodniej części miasta Szydłowca, zatwierdzonego    Uchwałą Rady Miejskiej Nr 96/XVI/12 z dnia 26.03.2012 r.;

   f) przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo – zachodniej części miasta Szydłowca, część I, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr 134/XXI/12 z dnia 29.10.2012 r.;

   g) zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szydłowcu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 48/X/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 lipca 2015 r. oraz przedłużenia trwającej kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szydłowcu;

  h) zasad korzystania z obiektów sportowych w Gminie Szydłowiec.

8. Sprawozdanie z prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2015.

9. Zapoznanie się z ,,Oceną zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla Gminy Szydłowiec”.

10.Interpelacje i zapytania radnych.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12.Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pismach i wnioskach skierowanych do Rady w okresie między sesjami oraz trybie ich załatwienia.

13. Sprawy różne.

14.Zamknięcie obrad. 

 

Oprócz punktów dotycząych zagospodarowania przestrzennego, rajcy miejscy zrealizują jeszcze jeden ciekawy punkt. Przedłużona zostanie kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej, a także wprowadzone zostaną zmiany do statutu tego ciała doradczego. Jakie to będę zmiany? Nie wiadomo. Jednak czy przedłużenie kadencji działającej obecnie MRM to dobry pomysł? Więcej na ten temat w najbliższym czasie. 

TUTAJ artykuł Marcina Banaszczyka na temat Młodzieżowej Rady Miejskiej zanim poznaliśmy jej skład osobowy.