Echa tej decyzji są burzliwie komentowane do dziś i pewnie jeszcze długo będą komentowane. Nie brakuje komentarzy na portalu Nasz Szydłowiec, na Facebooku, a także w prywatnych rozmowach w domach i na ulicach szydłowieckich.

Dlaczego osoba M.Kwiatka wzbudza tyle kontrowersji? Odpowiedź jest prosta. Doradca Kwiatek był inicjatorem i głównym prowadzącym internetowej akcji „Skuwamy szydłowiecki beton polityczny” w której głównym założeniem było odsunąć od władzy zarówno w powiecie jak i w gminie „starych wyjadaczy”. Czy się udało? Oceńcie sami. Wielu jednak ma za złe Michałowi Kwiatkowi to, że ich oszukał. Sam wszak głosił w swojej akcji, że nie interesują go żadne posady, żadne honoraria, a robi całą akcję w służbie społecznej i tylko po to, by odsunąć (w II turze wyborów) Andrzeja Jarzyńskiego od władzy. Udało się. Sam jednak miesiąc później wkroczył do ratusza jako doradca burmistrza. Czy to wszystko jest grą fair play? Znów oceńcie sami. Sprawa staje się jeszcze bardziej kontrowersyjna z tego względu, że Michał Kwiatek pisał już po wyborach i zdaje się po objęciu funkcji doradcy, że akcji na facebooku nie kończy i nadal będzie przyglądał się sytuacji w Szydłowcu. Niestety, akcja została z facebooka usunięta (lub ja zostałem zablokowany). Na szczęście to co w internecie łatwo jest „zachować od zapomnienia”.

Od kilku tygodni prosiliście by wyjaśnić kompetencje Michała Kwiatka oraz zakres jego obowiązków. W pierwszej kolejności swoje pytanie skierowałem do samego zainteresowanego. Niestety nie zechciał mi odpowiedzieć. Podczas przypadkowego spotkania udzielił jedynie informacji, że „nie ma zgody z góry na udzielenie takiej informacji”. Dlatego postanowiłem napisać do burmistrza. Ten na szczęście szybko dał odpowiedź, za co serdecznie mu dziękuje w imieniu wszystkich zainteresowanych.

Oto kilka pytań, które trafiły na skrzynkę mailową burmistrza Szydłowca Artura Ludwa:

– jaki jest zakres obowiązków Pana Michała Kwiatka? jaki był powód zatrudnienia Pana Michała Kwiatka na stanowisku Pańskiego doradcy? jakie kwalifikacje posiada Pan Michał Kwiatek by pełnić jedną z najważniejszych funkcji w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu? co kierowało Panem przy wyborze człowieka, którego znał Pan (jak sam Michał Kwiatek napisał)od miesiąca?Wielu czytelników, mieszkańców Szydłowca, uważa to za nieodpowiedzialny krok z Pańskiej strony. Co Pan na to?

Odpowiedź burmistrza Szydłowca:

Zakres obowiązków Pana Michała Kwiatka przedstawia się następująco:

 1. Przygotowywanie analiz na temat pracy wydziałów Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

 2. Koordynacja i przygotowanie materiałów promujących inwestycje wewnętrzne i zewnętrzne w mieście i gminie.

 3. Koordynowanie i udział w pracach związanych z promocją miasta i gminy.

 4. Aktywne poszukiwanie inwestorów, w tym przygotowanie materiałów promocyjnych, udział w targach, organizowanie kampanii informacyjnych, konferencji.

 5. Merytoryczna i techniczna pomoc Burmistrzowi w trakcie spotkań służbowych i konferencji.

 6. Koordynowanie i udział w pracach związanych z informatyzacją Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych, raportowanie Burmistrzowi o sprawach z tego zakresu.

 7. Monitorowanie potrzeb społecznych na terenie gminy i omawianie ich z pracownikami Urzędu.

 8. Bieżące monitorowanie wyników i statystyk gminy.

 9. Prowadzenie oficjalnej strony gminy na facebooku i innych portalach społecznościowych.

 10. Pełnienie funkcji rzecznika gminy.

 11. Koordynowanie prac Wydziału Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju.

 12. Koordynowanie współpracy Urzędu i Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz Inkubatora Przedsiębiorczości w Szydłowcu.

 13. Monitorowanie prac prowadzonych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w tym: prac remontowych, utrzymania zieleni, zimowego utrzymania dróg, oświetlenia gminnego, gospodarki lokalami.

 14. Koordynowanie i udział w pracach nad powstaniem budżetu obywatelskiego.

 15. Koordynowanie i udział w pracach nad powołaniem gremiów doradczych.

 16. Analiza i monitoring wykonywania zaleceń w ramach przeprowadzonych audytów wewnętrznych i zewnętrznych.

 17. Prowadzenie analiz publikacji zamieszczanych w środkach masowego przekazu dotyczących pracy Burmistrza, Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych oraz udzielanie odpowiedzi na publikacje medialne dotyczące gminy oraz zapytania ze strony mediów.

 18. Koordynowanie zadań z zakresu realizacji Funduszu Sołeckiego w Gminie a w szczególności:

  1. doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego,

  2. weryfikacja pod względem formalnym wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego,

  3. przekazywanie odpowiednim komórkom organizacyjnym zaakceptowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, uwzględnionych w budżecie gminy Szydłowiec oraz bieżąca kontrola ich realizacji,

  4. współpraca z sołtysami i radami sołeckimi w zakresie realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego.

 19. Prowadzenie i eksploatacja pojazdu służbowego.

 20. Czynny udział w sesjach Rady Miejskiej w Szydłowcu i posiedzeniach komisji Rady oraz gremiach powołanych przez Burmistrza Szydłowca.

Jeśli chodzi o kompetencje Michała Kwiatka do zajmowania obecnego stanowiska, to skończył on dwie specjalności studiów z dyscypliny nauk politycznych: politykę regionalną oraz politykę administracyjno-samorządową oraz Polsko-Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych w Warszawie. Mimo młodego wieku Pan Kwiatek posiada szerokie doświadczenie zawodowe na stanowiskach samodzielnych. Przedstawił także pisemne referencje od poprzednich pracodawców. W trakcie ostatniego miesiąca pracownik wykazał swoje zaangażowanie w działaniach na rzecz gminy Szydłowiec. Rzetelnie i terminowo realizuje powierzone mu zadania. Jest aktywny i wykazuje inicjatywę.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 2013.03 –  teraz Mondelēz International (poprzednia nazwa Kraft Foods)   Service desk analyst    -Rozwiązywanie spraw wysokiego priorytetu w oparciu o ITIL.      Zarządzanie kryzysowe w trakcie przestojów produkcyjno – biznesowych w firmie     na terenie regionu EEMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka)    -Prowadzenie wewnętrznego Public Realtions w zakresie rozwiązywania      kryzysowego IT (komunikacja zbiorowa, przekazywanie komunikacji      wewnętrznej)   – Przyjmowanie zgłoszeń incydentów IT z region (w języku Angielskim     oraz  Polskim).    – Administracja systemami Blackberry Administration Service.     – Administracja użytkowników  Active Directory wewnątrz domenty MDLZ, OU       creation,    – Obsługa list dystrybucyjnych, tworzenie i administracja skrzynek mailowych      opartych na Microsoft Exchange   – Obsługa użytkowników systemu SAP   – Drukarki sieciowe (instalacja, konfiguracja, rozwiązywanie problemów)   – Koordynacja pracy pomiędzy lokalnymi działami IT, globalnymi grupami wsparcia       oraz zewnętrznymi firmami na terenie regionu EEMEA.    

2010.10 – teraz Stimulus Training & Consulting   Specjalista ds. IT oraz Trener   – Administracja wewnętrznymi systemami w firmie   – Rozwiązywanie problemów IT oraz opieka nad serwerem firmowym   – Stworzenie oraz opieka wewnętrzną firmową bazą danych CMS w oparciu     o Microsoft Access   -Prowadzenie szkoleń z zakresu multimediów, obsługi urządzeń     multimedialnych i prezentacyjnych (projektorów, tablic interaktywnych,      szkolenia z zakresu efektywnego wykorzystania dostępnego sprzętu,     Presentation, interactive whiteboards, software support, PR,)   -Prowadzenie szkoleń z zakresu MS Office oraz OpenOffice, etc.  

2010.09 WWF Poland, The World Wide Fund for Nature   Specjalista ds. IT           (Miesięczne zastępstwo urlopowanego pracownika)        – Administracja stroną internetową fundacji   – Praca w ramach projektuów fundacji, wsparcie w zakresie IT,   – Rozwiązywanie problemów IT wewnątrz biura fundacji   – Obsługa serwera oraz EUC wewnątrz firmy   – Prowadzenie PR poprzez wysyłanie mailingu, obsługę systemu PAD (CMS)     

2008.03 – 2009.01 TIM Call Center Sp. z o.o.   Helpdesk specialist / IT specialist   – Administracja stroną internetową firmy   – Bieżąca obsługa serwerowni w firmie, administracja centralą telefoniczną   – Modernizacja sprzętu serwerowego oraz infrastruktury    – Rozwiązywanie problemów IT użytkowników wewnętrznych oraz partnerów     – Obsługa kont użytkowników (Active Directory, PDS, Avaya, MS Exchange)   – PDS oraz IVR: tworzenie scenariuszy, administracja systemami, szkolenia      załogi Call Center   – Prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu obsługi komputera,      wewnętrznych systemów w firmie, obsługi systemu PDS oraz systemów IVR.  

DOŚWIADCZENIE POZAZAWODOWE  

2012.08 – teraz  Latarnik Polski Cyfrowej Równych Szans   Szkolenie na Latarnika PCRS potwierdzone certyfikatem   – Prowadzenie warsztatów z zakresu obsługi komputera dla osób wykluczonych   – Zajęcia dla osób 50 +    – Udział w seminariach i szkoleniach w ramach projektu.    

2011.02 – teraz  Szydłowieckie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „LOGOS”   Wiceprezes zarządu Stowarzyszenia    – Udział w organizacji eventów stowarzyszenia   – Przygotowywanie dokumentów   – Prace związane z przygotowaniem lokalu stowarzyszenia   – Udział w projektach stowarzyszenia np. Wirtualny Sztetl.    

  2007.05 – teraz  (działalność zawieszona) Kabat’s Society, Nowy obraz animacji kultury   Nieformalna grupa młodzieży (działalność zawieszona)    – Prowadzenie serwisu informacyjnego kabats.pl w latach 2008-2011   – Współorganizowanie eventow w miescie wraz z innymi organizacjami   – Prowadzenie kółek tematycznych: teatralnego, filmowego, muzycznego,       Informatycznego.   – Aktywna pomoc osobom bezrobotnym poprzez przygotowanie dokumentacji       aplikacyjnej, przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych etc.

Mam nadzieję, że moja wyczerpująca odpowiedź usatysfakcjonuje Pana jak i zainteresowanych Czytelników Portalu „Nasz Szydłowiec”.

 

Z wyrazami szacunku

Artur Ludew

fot. facebook/umszydlowiec

drugi od lewej strony – Michał Kwiatek – doradca burmistrza Szydłowca.