Od września, wszystkie sprawy związane z administracją architektoniczno budowlaną oraz z zakresu geodezji, kartografii, katastru, gospodarki nieruchomościami, możemy zrealizować w budynku przy ul. Kościuszki 170.

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY w szczególności zapewnia obsługę w następujących sprawach:

-Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę

-Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę

-Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu

-Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na innego inwestora

-Wydawanie pozwolenia na rozbiórkę

-Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę / rozbiórkę / remont

-Wniosek o wydanie dziennika budowy

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI zapewnia obsługę w zakresie:

Geodezji i kartografii:

– wprowadzanie zmian w rejestrach ewidencji gruntów i budynków na podstawie dokumentów prawnych tj. aktów notarialnych, postanowień sądowych, decyzji administracyjnych, zawiadomień z ksiąg wieczystych,

– sporządzanie wypisów z rejestru gruntów i budynków,

– sporządzanie wyrysów z mapy ewidencji gruntów i budynków,

– wydawanie zaświadczeń tj. o posiadaniu gospodarstwa rolnego (do celów emerytalnych), czy toczyło się postępowanie uwłaszczeniowe,

– wydawanie odpisów Aktów Własności Ziemi,

– udzielanie informacji dot. operatu ewidencji gruntów i budynków.

Gospodarki nieruchomościami ( Skarbu Państwa i Powiatu Szydłowieckiego)

– sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste,

– organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości,

– oddawanie nieruchomości w trwały zarząd i jego wygaszanie,

– przekazywanie nieruchomości na cele szczególne,

– naliczanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,

– wywłaszczanie nieruchomości i ustalanie odszkodowań,

– zwroty wywłaszczonych nieruchomości,

– udzielanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstania znacznej szkody,

– gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,

– przekazywanie gminie w drodze darowizny, na jej wniosek nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych w planach miejscowych pod budownictwo mieszkaniowe oraz na realizację związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej,

– prowadzenie rejestru cen i nieruchomości.

Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

– ewidencjonowanie prac geodezyjnych,

– opracowanie zgłoszeń na prace geodezyjne,

– udostępnianie zasobu zainteresowanym jednostkom i osobom fizycznym,

– sprzedaż map do celów opiniodawczych dla geodetów uprawnionych i firm geodezyjnych,

– wydawanie poświadczonych kopii dokumentów,

Inne:

– zwroty działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania,

– przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

– wydawanie decyzji o zatwierdzaniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

– wydawanie decyzji stwierdzających wartość nieruchomości pozostawiony na terenach nie wchodzących w skład obecnego obszaru Państwa,

– wydawanie decyzji o wyłączeniu użytków rolnych z produkcji rolniczej,

– wydawanie decyzji, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie,

– zatwierdzanie listy osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej,

– przetargi na roboty geodezyjno – kartograficzne,

– przeprowadzanie scaleń gruntów bądź wymiany gruntów na koszt Skarbu Państwa,

– wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania.

– organizowanie posiedzeń zespołu branżystów,

– archiwizowanie dokumentów Z U D,

Do POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO należą głównie zadania takie jak: kontrola prowadzonych robót budowlanych, rozpatrywanie skarg i wniosków, odbiór obiektów budowlanych czy bieżąca kontrola obiektów budowlanych.

Wydział Budownictwa i Architektury

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Ul. Kościuszki 170

26-500 Szydłowiec

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.30 – 16.00, Wtorek – Czwartek 7.30 – 15.30, Piątek 7.30 – 15.00

foto/info/ www.szydlowiecpowiat.pl