Osobom zainteresowanym oferujemy preferencyjną pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie do 50 000,00 zł z okresem spłaty do 5 lat (oprocentowanie stałe to 0,5 % w skali rocznej). Jest możliwość udzielenia karencji w spłacie pożyczki do 6 m-cy. Nie jest wymagany wkład własny. Brak jest opłat i prowizji z tytułu udzielania pożyczki. Środki z pożyczek mogą być wykorzystane między innymi na:

– zakup, budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów produkcyjno

– usługowo – handlowych czy biurowych.

– zakup maszyn, urządzeń, aparatów, wyposażenia oraz ręcznych narzędzi pracy, w tym również zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,

– zakup materiałów i surowców do produkcji, usług oraz zakup towarów handlowych,

– zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z realizowanym przedsięwzięciem.

– pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności wartości pożyczki, m.in. opłaty ZUS, czynsz z (wyłączeniem wynagrodzeń dla pracowników).

Szczegółowych informacji udzielają:

Biuro KSWP w Szydłowcu ul. S. Staszica 3H 26-500 Szydłowiec tel./fax.: 48 617 13 49 e-mail.: p_binkiewicz@kswp.org.pl

Projekt „Gotówka na start” realizowany jest przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia na podstawie umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany ze środków UE – Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.