PEŁNA TREŚĆ WNIOSKU:

Szanowny Panie Burmistrzu, zasada jawności i przejrzystości działania wynikająca z ustaw ustrojowych o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa sprowadzana jest do tego, że głosowania radnych odbywają się najczęściej poprzez podniesienie ręki. W protokole odnotowywana jest, więc jedynie liczba głosów oddanych za, przeciw oraz wstrzymujących się, bez wskazywania, w jaki sposób oddał głos konkretny radny. Jedynym sposobem uzyskania takiej wiedzy jest udział zainteresowanych osób w sesji i śledzenie jej przebiegu.

Aktualny Statut Gminy Szydłowiec nie dopuszcza głosowania imiennego (oprócz dwóch przypadków ustawowych), więc obecna forma głosowania jawnego sprawia, że większość obywateli nie jest świadoma tego, jak działają wybrani przez nich radni (Rada Miejska podejmuje decyzje kolegialnie). Mieszkańcy Gminy Szydłowiec powinni mieć możliwość łatwego uzyskania informacji na temat głosowania ich przedstawicieli we władzach samorządowych. Wprowadzenie głosowania imiennego odnotowanego w postaci protokołu (nie niesie za sobą żadnych skutków finansowych dla gminy) podawanego wraz z informacją, jak głosowali konkretni radni udostępniane do publicznej wiadomości zapewni, iż wszelkie decyzje podejmowane będą z należną troską o mieszkańców.

Uważamy, iż jednym z najbardziej podstawowych elementów działalności samorządu terytorialnego powinna być zasada pełnej jawności. Przejrzystość pracy oraz umożliwienie dostępu do pełnej niezmanipulowanej informacji publicznej jest prawem ustawowym i obowiązkiem samorządu. Zapewnienie transparentności działania rady gminy, szczególnie podczas posiedzeń komisji i na sesjach, umożliwia mieszkańcom wyrobienie opinii na temat wybranych przedstawicieli oraz ocenę sposobu ich działania, pozwalając zweryfikować składane zwykle w dużej ilości, przedwyborcze obietnice.

Proponujemy, aby przedmiotowy zapis w nowo przygotowywanym statucie Gminy Szydłowiec, brzmiał następująco:

1. 㤠42.

1. Uchwały przyjmowane są zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy składu Rady, w głosowaniu jawnym, jawnym imiennym lub tajnym o ile przepisy ustaw lub niniejszy statut nie stanowią inaczej.

2. Głosowanie jawne imienne przewodniczący obrad zarządza w przypadkach określonych ustawą, a także każdorazowo na pisemny wniosek co najmniej trzech radnych.

3. Na wniosek radnego rada może postanowić o wprowadzeniu głosowania jawnego imiennego przed głosowaniem danego projektu uchwały. Wniosek taki radny może zgłosić w trakcie dyskusji do momentu jej zakończenia.

4. Uchwałę, o której mowa w ust. 3, rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu w głosowaniu imiennym, z wyjątkiem uchwały zgodnie z art. 28b ust. 4 usg.

5. Głosowanie jawne imienne nie dotyczy głosowań o charakterze proceduralnym lub organizacyjnym, w tym przyjmowania porządku obrad. W tych przypadkach radni głosują jedynie przez podniesienie ręki.”

2. „§44. ust. 1 pkt3 Głosowanie jawne imienne odbywa się w ten sposób, że przewodniczący obrad odczytuje nazwiska radnych z listy obecności, a każdy z wywołanych radnych oświadcza jednoznacznie czy jest „za”, „ przeciw”, „wstrzymuje się” i potwierdza swoje głosowanie czytelnym podpisem na „liście głosowania imiennego”. W tytule listy określa się uchwałę, której dotyczyło głosowanie. Opieczętowaną pieczęcią rady miejskiej listę załącza się po protokołu.”

3. §44 ust. 1 pkt1,2,4 – wykreślić.

4.„§51 ust. 8 Uchwały wraz z imiennymi wynikami głosowania publikowane są najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zakończenia sesji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szydłowcu”

Szanowny Panie Burmistrzu głosowanie imienne jest sposobem liczenia i ewidencjonowania głosów radnych podejmowanych w głosowaniu jawnym, jego zaś zaletą jest to, że umożliwi zainteresowanym weryfikację, jak poszczególni radni głosowali przy podejmowaniu poszczególnych rozstrzygnięć. Powyższe uregulowanie prawne winno znaleźć się w Statucie Gminy Szydłowiec.

Na marginesie warto wspomnieć, że wszystkie głosowania w Sejmie i Senacie są, zgodnie z wyżej powołanymi zasadami konstytucyjnymi, głosowaniami jawnymi imiennymi. Wg informacji udzielonej przez MSWiA, nie jest regułą przyjętą przez prawodawcę w uchwałodawczej działalności organów kolegialnych. W przypadku Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o przeprowadzeniu głosowania imiennego – zgodnie z art. 188 ust. 4 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej decyduje Sejm większością głosów na wniosek marszałka lub na pisemny wniosek poparty przez co najmniej 30 posłów. Istotne znaczenie dla omawianych zagadnień mają również rozwiązania prawne, jakie przewiduje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 ust. l ustawy prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu bez obowiązku wykazywania interesu prawnego lub faktycznego w ubieganiu się o taką informację.

Dodatkowo należy podkreślić, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych art. 34 ust. 1 pkt 10 zasada jawności gospodarowania środkami publicznymi jest realizowana przez m.in.: „podejmowanie, w głosowaniu jawnym i imiennym, uchwał organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego dotyczących gospodarowania środkami publicznymi”.

Dlatego uważamy, że podejmowanie przez radnych miejskich uchwał mających istotne znaczenie dla mieszkańców gminy np. takich jak likwidacja szkół, uchwalanie budżetu gminy, absolutorium, planach zagospodarowania przestrzennego, sprzedaży majątku gminy, ustalania stawek odpadów komunalnych itp. powinno być obligatoryjne głosowanie imienne. Głosowanie imienne jest formą głosowania jawnego, jego zaś zaletą jest to, że umożliwia zainteresowanym weryfikację, jak poszczególni radni głosowali przy podejmowaniu poszczególnych rozstrzygnięć. Sprawne głosowanie imienne można przeprowadzać przygotowując do określonego porządku dziennego zestaw imiennych kart do głosowania poszczególnych uchwał. Głosowanie odbywa się poprzez podniesienie ręki i wypełnienie karty do głosowania do konkretnego projektu. Innym sposobem może być zliczenie głosów przez wyznaczonego przedstawiciela biura rady. Głosowanie odbywa się poprzez słowne wyrażenie radnego czy jest za, przeciw lub wstrzymuje się w przypadku konkretnego projektu uchwały. Sposób głosowania poszczególnych uchwał powinien być zaznaczony w protokole z obrad. Powyższe uregulowanie prawne winno znaleźć się w Statucie Gminy Szydłowiec.

Jawność i przejrzystość jest nieodzownym warunkiem działania każdego radnego i całego samorządu gminnego. Pełna jawność i przejrzystość to nie łaska, ale obowiązek każdego samorządu.

Z poważaniem Marek Artur Koniarczyk

Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Dom Szydłowiec

Załącznik Nr 1: -podpisy członków Komitetu i popierających wniosek mieszkańców Gminy Szydłowiec

Do wiadomości: – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szydłowcu

Załącznik nr 1

Lista osób popierających podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wprowadzającej do Statutu Gminy Szydłowiec głosowanie jawne imienne: