a) do ukończenia 18 roku życia,

b) w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej – do ukończenia 25 roku życia,

c) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

– rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka, – wychowanek rodzinnej pieczy zastępczej, pozostający w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z 9.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dokumentem uprawniającym do korzystania z programu jest tzw. Karta Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl  oraz na stronach www.rodzina.gov.pl. Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany. Obecnie na tej liście znajduje się kilkadziesiąt instytucji m.in.: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Planetarium Niebo Kopernika, Kopalnia Soli Bochnia, Kopalnia Soli Wieliczka, Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Karta uprawnia też do zniżek na bilety kolejowe.

Karta jest wydawana na podstawie złożonego wniosku przy okazaniu oryginałów /odpisów dokumentów potwierdzających uprawnienia do przyznania karty tj. min. dokumenty potwierdzające tożsamość, akty urodzenia, zaświadczenia ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki, orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenia o pozostawaniu w pieczy zastępczej.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu, ul. Kilińskiego 2 pok. nr 2.