W dalszej kolejności powinno to spowodować ograniczenia składowania odpadów na wysypiskach, zmniejszyć zjawisko pozbywania się odpadów komunalnych w sposób nielegalny i niekontrolowany (np. przez podrzucanie ich do lasu, czy palenie nimi w piecach. Zmiany w systemie gospodarowania odpadami mają również zwiększyć ilości odzyskiwanych surowców wtórnych i upowszechnić prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów.

Motywacją do selektywnej zbiórki odpadów ma być niższa cena?

– Zdecydowanie tak. Odbiór posegregowanych śmieci jest tańszy, a różnica pomiędzy stawkami za odpady segregowane a niesegregowane z roku na rok będzie coraz większa. Dlatego stawka gdy nie będzie segregacji wynosi 13,50 i jest ponad 60 % większa niż stawka ( 8 zł) gdy odpady będą segregowane.

Należy również pamiętać, że jest obowiązek segregowania odpadów. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyclingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych to jest papier, metal, tworzywa sztuczne, szkła gmina ma obowiązek uzyskać w 2013 r. poziom recyclingu i przygotowania do ponownego użycia w wysokości 12%.

Rozporządzenie wprowadza też uzyskanie poziomu recyclingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami dla odpadów budowlanych: 2013 r. 36%.

Jeżeli Gmina nie uzyska powyżej przedstawionych poziomów odzysku to zostaną nałożone kary pieniężne przewidziane ustawą UCPG. Dlatego stawka 13,50 musi mobilizować mieszkańców do prowadzenia segregacji, aby w przyszłości uniknąć problemu polegającego na nie uzyskaniu poziomów odzysku przez Gminę w/w odpadów i płacenia kar.

Z czego wynikają stawki opłaty za odpady?

Wydział Gospodarki Komunalnej przygotowując projekt uchwały dokonał szczegółowych wyliczeń i analiz. Wskazywały one, że stawki 8 zł i 13,50 są najniższymi z możliwych do przyjęcia. Projekt uchwały wraz z kalkulacją został przekazany radnym, którzy pracowali na nim w każdej Komisji.

Rada Miejska Uchwałą Nr 151/XXIII/12 w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2012 r. uchwaliła, że za odpady segregowane opłata będzie wynosiła 8 złotych od osoby, niesegregowane 13,50.

Na sesji w dniu 21 marca 2013 roku Rada Miejska zmniejszyła obie stawki opłat. Po zatwierdzeniu tych zmian przez Regionalną Izbę Obrachunkową i Wojewodę zostaną one podane do publicznej wiadomości.

Dla porównania – stawka 8zł za odbiór odpadów bez segregacji uchwalona teraz jest mniejsza od stawki, jaką płacą teraz np. mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej (9zł). Spółdzielnia nie musi budować Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, płacić prowizji sołtysom, zbierać lekarstw przeterminowanych itd. Wynika z tego, że stawka uchwalona przez Radnych będzie musiała ulec zmianie.

Na dzień dzisiejszy obowiązują stawki opłat 8 i 13,50 zł.

Co się stanie, jeżeli właściciel nieruchomości zadeklarował selektywną zbiórkę odpadów, a nie będzie segregował śmieci?

W przypadku stwierdzenia, że mieszkaniec nie segreguje odpadów, a zadeklarował, że będzie to robił, Burmistrz wydaje decyzję określającą wyższą opłatę. Opłata ta dotyczyć będzie okresu od złożenia deklaracji. Mieszkaniec zatem zapłaci opłatę wstecz, plus odsetki.

Czy stawka opłaty może być zmieniona w trakcie roku?

Jeśli wpływy z opłat nie będą pokrywały kosztów systemu gospodarowania odpadami, to Rada Miejska będzie zmuszona zmienić stawki opłat.

Do ustalenia stawek (zarówno tych przyjętych uchwałą grudniową, jak również tych, które radni przegłosowali podczas sesji w marcu) przyjęto, że w naszej gminie mieszka 18 tys. ludzi. Ilu mieszkańców naprawdę zamieszkuje naszą gminę dowiemy się z danych otrzymanych w deklaracjach. Ta wielkość plus cena za odbiór odpadów, którą będziemy znać po rozstrzygnięciu przetargu, pozwoli na określenie stawek za odbiór odpadów.

Jeśli okaże się, że ilość mieszkańców jest mniejsza niż 18 tys. to koszt odbioru odpadów i utrzymania systemu trzeba będzie rozbić na tą mniejszą ilość mieszkańców, a tym samym stawka za odbiór odpadów wzrośnie.

Na co konkretnie będzie przeznaczona opłata pobrana od mieszkańców?

Opłata może zostać przeznaczona tylko na realizację następujących celów:

  • Odbiór odpadów, transport, deponowanie odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Radomiu.
  • Budowanie, wyposażanie, funkcjonowanie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, oraz opłaty z tytułu oddania poszczególnych grup i rodzajów odpadów od utylizacji uprawnionym firmom. Należy pamiętać że do PSZOK w 90 % będą trafiać odpady niebezpieczne, których koszt utylizacji często kilkukrotnie przewyższa koszt utylizacji odpadów komunalnych.
  • Obsługa systemu to również koszty administrowania systemem i skład się na to: akcja informacyjna, zakup programów do obsługi systemu, koszt założenia i utrzymania oddzielnego konta, na które będą wpływać opłaty od mieszkańców, kontrole sprawdzające zgodnie z deklaracją ile osób zamieszkuje daną nieruchomość, Kontrole i rozliczenia firmy odbierającej odpady z terenu Gminy Szydłowiec, koszty upomnień i windykacji, opłaty pocztowe i opłata inkaso dla sołtysów za pobór opłat.

Co w przypadku kiedy właściciel nieruchomości zamieszkałej nie będzie płacił za odpady?

W takiej sytuacji ustawa przewiduje możliwość egzekucji, w tym komorniczych.

Jaka firma będzie odbierała odpady z terenu naszej gminy?

Ta która wygra przetarg. Przedsiębiorca zostanie wyłoniony w drodze przetargu, który zostanie wkrótce ogłoszony.

Okres, w którym należało złożyć pierwszą deklarację dotyczących wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi minął 31 marca. Czy mieszkańcy naszej gminy wywiązali się z tego obowiązku?

Upłynął termin przyjmowania pierwszej deklaracji dotyczących wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do złożenia których zobowiązani byli wszyscy mieszkańcy gminy Szydłowiec. Deklaracje złożone do 2 kwietnia są przyjmowane, jako złożone w terminie.

Deklaracje składa się według wyznaczonego terminu albo w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, albo wówczas kiedy powstają pierwsze odpady np. na działkach letniskowych. Również przedsiębiorca, który chce zmniejszyć lub zmniejszyć liczę zadeklarowanych pojemników, może złożyć ponowną deklarację w której uwzględni zmiany.

Do dnia 2 kwietnia deklaracje złożyło 2500 gospodarstw indywidualnych. Szacujemy ze powinno wpłynąć jeszcze około 1000 deklaracji.

Jeśli ktoś nie złoży deklaracji, to wysokość opłaty ustalona zostanie w drodze decyzji, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.

Czy w naszej gminie skorzystamy z możliwości jakie dała marcowa nowelizacje ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, czyli tzw. ustawy śmieciowej?

Decyzja w tej sprawie należy do Rady Miejskiej. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przygotowuje projekt nowej uchwały, w której wykorzystane zostaną nowe możliwości, jakie wniosła nowelizacja ustawy, które weszła w życie w marcu br.

Znowelizowana ustawa umożliwia:

  • pobór opłat przez sołtysów w drodze inkasa,
  • zróżnicowanie stawek w zależności od ilości osób zamieszkujących gospodarstwo,
  • zastosowanie dopłat dla rodzin o niskich dochodach – korzystających z pomocy MOPSu,
  • częściowe zwolnienie z opłat niektórych instytucji np. OSP czy szkół,
  • różnicowanie stawek pomiędzy miastem a wsią.

Przykładem wykorzystania tych nowych możliwości jest ustawa gminy Mirów z 27 marca br., która ustaliła stawki 8 zł za posegregowane odpady dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, a 30 złotych dla siedmioosobowej rodziny.

Zarówno zwolnienie z opłat, dopłaty do nich, jak również zapłata dla sołtysów za zbieranie opłat muszą być pokryte z opłat wniesionych przez pozostałych mieszkańców i firmy. Pieniądze na te dopłaty nie mogą pochodzić z Budżetu Gminy. Radni rozstrzygną czy będzie różnicowanie tych opłat.

 

Wywiad przeprowadzony przez oficjalną stronę Urzędu Miejskiego www.szydlowiec.pl