Zapraszamy na nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej, którą zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz § 25 ust. 3 Statutu Gminy – na wniosek Burmistrza Szydłowca, przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje w dniu 21 sierpnia 2018 r. /wtorek/ o godz. 13.00 w sali Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek, ul. Sowińskiego 2 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad.
2) Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Sadek,
b) w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania                    miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Szydłowiec,
c) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Szydłowieckiego,
d) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Szydłowieckiego,
e) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo- zachodniej części miasta Szydłowca, część I.
3) Zamknięcie obrad.