Nie zapomnij, aby wziąć udział w konkursie, należy:

– zostać fanem profilu: e-walizki.pl (kliknij)

– zostać fanem profilu: NaszSzydłowiec.pl (kliknij)

– udostępnić grafikę konkursową na swojej tablicy

 

WAŻNE!!! Regulamin Konkursu „Szukaj Walizki”: 

1. Organizatorem Konkursu jest firma GRUPA POLSKI BAGAŻ S.C z siedzibą w Szydłowcu przy ul. Kościuszki 65, 26-500 Szydłowiec oraz redakcja portalu: Nasz Szydłowiec. www.naszszydlowiec.pl

W Konkursie może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna (zwana dalej „Uczestnikiem”), która ma pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą swoich przedstawicieli (rodziców, opiekunów prawnych). W tym przypadku, nagrodę odbiera przedstawiciel osoby niepełnoletniej (rodzic, opiekun prawny), po dostarczeniu Organizatorowi pisemnej zgody na odbiór nagrody. Zgoda może być przesłana drogą elektroniczną (e-mail) z dołączonym skanem pisemnej zgody, wraz z odręcznym podpisem przedstawiciela osoby niepełnoletniej.

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora i jego partnera oraz członkowie ich najbliższych rodzin, a także członkowie organów statutowych Organizatora i jego partnera. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia oraz osoby pozostające w związkach o charakterze konkubenckim.

4. Aby wziąć udział w Konkursie „Szukaj walizki” (zwanym dalej: konkursem) należy:

a) Być fanem profilu E-walizek;

b) Być fanem profilu Nasz Szydłowiec;

c) W komentarzu wpisać numer, pod którym zdaniem uczestnika może być ukryta walizka.

5. Nagroda główna – walizka zostanie przekazana tej osobie, która jako pierwsza poda prawidłową odpowiedź. Nagroda dodatkowa – 100% zniżki na naprawę walizki w Szydłowcu – otrzyma ta osoba, która poda własicwą cyfrę w drugiej kolejności.

6. Odpowiedzi powinny być dodawane na profilu redakcji Nasz Szydłowiec.

7. Każdy Uczestnik Konkursu może dodać tylko jedną odpowiedź.

8. Konkurs rozpoczyna się 2 stycznia 2014 roku.

9. Konkurs trwa do 7 stycznia 2014 roku.Do tego czasu można dodawać odpowiedzi.

10. Zwycięzcę ogłosimy dnia: 8 stycznia 2013 roku na profilu facebookowym E-walizek i na profilu Nasz Szydłowiec.

11. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, ani przeprowadzany przez serwis Facebook.

12. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy po pisemnym (mailowym) potwierdzeniu przez zwycięzcę zgody na odbiór nagrody w terminie 5 dni roboczych od daty ogłoszenia zwycięzcy.

13. W przypadku nieodebrania nagrody głównej bądź braku zgody na odbiór nagrody, zostanie wyłoniony kolejny zwyciezca, którego prawidłowa odp. znalazła się na drugim miejscu.

14. W przypadku zastrzeżeń Uczestników, co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem, uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres siedziby Organizatora GRUPA POLSKI BAGAŻ. Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.

15. Uczestnik biorąc udział w Konkursie, akceptuje postanowienia Regulaminu Konkursu „Szukaj Walizki” oraz jednocześnie wyraża zgodę na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t.) na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Grupę Polski Bagaż S.C. w celach marketingowych. Grupa Polski Bagaż S.C.informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, kontroli ich oraz ich poprawiania.

Uczestnik, biorąc udział w Konkursie wyraża niniejszym zgodę na przesyłanie, przez Grupę Polski Bagaż S.C na podany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej, informacji handlowych dotyczących Grupy Polski Bagaż S.C. i jej partnerów handlowych, w tym usług świadczonych przez wyżej wskazane podmioty oraz innych informacji i materiałów dotyczących ich działalności, zgodnie z postanowieniami art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.).