Ponadto w ramach kryterium dostępu wskaźnik efektywności zatrudnieniowej ustalony został na poziomie 40 % dla osób w wieku 15-30 lat, 35% dla osób w wieku 50-64, 20% dla osób niepełnosprawnych i 45% dla pozostałych uczestników.

Dodatkowym, w dużym stopniu ograniczającym udział w działaniach projektowych, kryterium jest brak możliwości skierowania osoby bezrobotnej do projektu po raz kolejny. W naborze uczestników projektu urząd winien się kierować również zaleceniami ustalonymi w wyniku ewaluacji projektu. W okresie 2008-2012 w działaniach współfinansowanych z EFS uczestniczyło blisko 2000 osób, środki finansowe wykorzystane na wsparcie dla tych osób to kwota 17 206 103,25 zł.

Sytuacja lokalnego rynku pracy, brak możliwości zapewnienia efektywności zatrudnieniowej przez organizatorów programów rynku pracy, niespełnianie kryteriów projektowych przez znaczną liczbę osób bezrobotnych, groźba zwrotu kwoty dofinansowania w przypadku niezrealizowania nałożonych wskaźników w projekcie, stanowią uzasadnienie wnioskowania o mniejsze środki finansowe.

Dodać należy , że obok środków Funduszu Pracy przyznanych na realizację projektów współfinansowanych z EFS urząd angażuje środki Funduszu Pracy ustalone wg obowiązującego algorytmu.

W tym obszarze obowiązuje również spełnienie przynajmniej 50% efektywności zatrudnieniowej. Uzyskanie odpowiedniego wskaźnika ma wpływ na wysokość środków na aktywizację osób zarejestrowanych w urzędzie w przyszłych okresach.

Tadeusz Piętowski

dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

odpowiedź dotyczy artykułu „Urząd Pracy oddał 1,9 miliona złotych (?!)”