1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacja z prac Burmistrza pomiędzy sesjami.

4. Informacja Burmistrza o wprowadzeniu zmian w budżecie w trybie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

5. Informacja o realizacji uchwał Rady podjętych na ostatniej sesji.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2016 – 2025,

b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2016,

c) ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016,

d) odwołania przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szydłowcu,

e) wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szydłowcu,

f) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 – 2030:

a) przedstawienie projektu uchwały wraz z objaśnieniami,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na 2017 r.:

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

c) odczytanie opinii Komisji Budżetu uwzględniającej wnioski radnych zgłoszonych w trakcie prac nad budżetem,

d) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji uwzględniającej wnioski radnych,

e) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,

f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami.

9. Przedstawienie i przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej oraz komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2017.

10.Interpelacje i zapytania radnych.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12.Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pismach i wnioskach skierowanych do rady w okresie między sesjami oraz trybie ich załatwienia.

13. Sprawy różne.

14.Zamknięcie obrad.