Do zakresu jej działania należy m. in.: wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie.

Na posiedzeniu w dniu 26 marca br. członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy (Adam Wlazło, Waldemar Sowiński, Ireneusz Bodo, Wiesław Prokop, Piotr Sokołowski, Jan Jaworski, Tomasz Głuch, Jan Piwowarczyk) pod przewodnictwem Pawła Górlickiego zaopiniowali nowe kierunki kształcenia w roku szkolnym 2015/2016 w szkołach prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu zwrócił się z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie utworzenia w strukturach placówki Szkoły Policealnej, która kształciłaby w zawodzie opiekun medyczny.

Dyrektor Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu zamierza ogłosić nabór uczniów do klas pierwszych technikum w zawodach: technik elektronik, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik handlowiec, technik obsługi turystycznej oraz do klas pierwszych Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodach: kucharz, stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, ślusarz. Dodatkowo planuje się utworzyć klasę wielozawodową, gdzie zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących będą odbywały się w szkole zajęcia z przedmiotów zawodowych będą realizowane w formie kursowej, a praktyczna nauka zawodu u pracodawców na mocy umowy o pracę z pracownikiem młodocianym.

Ponadto, porządek posiedzenia przewidywał przedstawienie informacji o poziomie i strukturze bezrobocia według stanu na koniec lutego br.

Członkowie rady odnieśli się do propozycji planu finansowego Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Środki KFS na 2015 rok w wysokości 20 000 zł będą przeznaczone na finansowanie działań obejmujących kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy (lub za jego zgodą) dla osób powyżej 45 roku życia oraz egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych

radapracy2

radapracy3

info/foto/

szydlowiecpowiat.pl