„W odpowiedzi na pismo z dnia 14.04.2013 roku w sprawie niewłaściwego wykorzystywania przez pracowników spółki „Wodociągi i Kanalizacja” samochodów służbowych informujemy jak wygląda procedura korzystania z samochodów służbowych w przypadku tak specyficznej działalności jaką prowadzi spółka. Eksploatujemy 150 km sieci wodociągowej i 30 km sieci kanalizacyjnej w całej gminie. Posiadamy w użytkowaniu 14 przepompowni ścieków i 7 ujęć wodociągowych. Tak rozbudowana infrastruktura wymaga ciągłego monitorowania i kontroli oraz usuwania zaistniałych awarii. Awarie na sieci wodociągowej i na przepompowniach w związku z niewłaściwym użytkowaniem sieci kanalizacyjnej zdarzają się również w dni wolne od pracy , w dni świąteczne oraz w nocy. Wszystkie zdarzenia i zgłoszone awarie są zanotowane w dzienniku awarii i pracownicy pogotowia są z nich rozliczani. Aby zmniejszyć koszty działalności od kilku lat zlikwidowana jest II i III zmiana, tzw. dyżury które pełnili pracownicy spółki w siedzibie przy ulicy Wschodniej. Koszty obsadzenia drugiej i trzeciej zmiany okazały się zbyt wysokie, dlatego lepszym i tańszym rozwiązaniem jest udostępnianie samochodów służbowych na pogotowia wodociągowo – kanalizacyjne będące w dyspozycji całą dobę. Z naszych wyliczeń wynika , że ten system generuje mniejsze koszty ponieważ spółka płaci tylko za wykonywaną pracę po ustawowych godzinach, nie płaci natomiast w takim systemie za dyżury domowe. Aby zapewnić ciągłość dostaw wody i odprowadzania ścieków oraz szybkie usuwanie awarii bez względu na to kiedy ona wystąpiła, czy w dzień wolny od pracy czy w porze nocnej pracownicy pogotowia wod –kan pełnią bezpłatne dyżury domowe, będąc w ciągłej gotowości i mając do dyspozycji samochody służbowe. Zmiana sposobu korzystania pracowników pogotowia wod –kan z samochodów służbowych nie wpłynie na obniżenie kosztów działalności, ponieważ większym kosztem będzie opłacanie dyżurów domowych, bez względu na to czy praca jest świadczona czy nie. Pracownicy wodociągów podlegają pod ośmiogodzinny system pracy i jeżeli nie mają płatnych dyżurów domowych, to nie muszą zgłaszać się do pracy o każdej porze dnia i nocy celem usunięcia zaistniałej awarii. Nie jest prawdą, że awarii nie usuwa się jednoosobowo, wiele drobnych awarii wodomierzy i zaworów usuwa jeden pracownik pogotowia. Występują również awarie w nocy, takie jak niedrożność sieci kanalizacyjnej, które wymagają natychmiastowej interwencji i trudno w takiej sytuacji o jakąkolwiek zwłokę, ponieważ brak szybkiej interwencji może doprowadzić do zalania kilku posesji. Jeden z samochodów służbowych naszej spółki obsługuje również, bardzo często w dni świąteczne uroczystości organizowane przez Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu „Zamek”. Pracownicy pogotowia wod –kan odpowiadają na każde zgłoszenie o każdej porze otrzymane od naszego odbiorcy usług. Po godzinach pracy zgłoszenia na telefon stacjonarny spółki przekierowywane są na telefony komórkowe pracowników pogotowia. Taki system komunikacji i usuwania awarii zapewnia ciągłość dostaw wody i odprowadzania ścieków i został potwierdzony przez mieszkańców w ankiecie przeprowadzonej wśród naszych odbiorców w ubiegłym roku. Pracownicy wodociągów mający na stanie samochody służbowe dojeżdżają do miejsca zamieszkania, gdzie pełnią bezpłatne dyżury domowe będąc w gotowości do podjęcia interwencji. W związku z zaistniałą interwencją spółka sprawdzi bardzo dokładnie czy samochody były wykorzystywanie do innych celów niż zadania służbowe. Jeżeli zostaną stwierdzone jakiekolwiek nieprawidłowości zostaną natychmiast zmienione zasady korzystania z samochodów służbowych lub wprowadzony monitoring pozwalający określić gdzie w danym czasie znajduje się dany samochód.”