Na początku burmistrz Artur Ludew przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2016, następnie skarbnik gminy Iwona Czarnota przedłożyła roczne sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i planów finansowych instytucji kultury oraz sprawozdanie finansowe za rok 2016. 

Odczytana została również opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat szydłowieckiego budżetu i w dużym skrócie była ona „pozytywna”. Wniosek komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Szydłowca odczytał przewodniczący tejże komisji Adam Pietras. Opinia RIO w sprawie tego wniosku również była „pozytywna”. 

Nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania burmistrza Szydłowca z wykonania budżetu za rok 2016 i sprawozdania finansowego wszyscy obecni na sali obrad radni zagłosowali jednogłośnie „za”

Jednak już za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi Szydłowca absolutorium z tytułu wykonania budżetu „za” zagłosowało 10 radnych: Marek Koniarczyk, Józef Jarosiński, Marek Plewa, Dorota Jakubczyk, Dorota Pęksyk, Anna Majstrak, Paweł Surdy, Adam Pietras, Arkadiusz Sokołowski i Tadeusz Rut. Pozostali radni: Agnieszka Ślizak, Paweł Bloch, Maciej Kapturski, Leszek Jakubowski i Krzysztof Gula „wstrzymali się od głosu” w tej sprawie.

ludewabso2