W związku z powstałymi trudnościami w rozliczeniu umowy nr 63/13 na roboty budowlane zawartej w dniu 6 maja 2013 r. w Szydłowcu, wiążącej strony: Gminę Szydłowiec oraz Konsorcjum Firm RENOVA Sp. z o.o i ART-KON Budownictwo Konserwacja Projektowanie w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie Parku Radziwiłłowskiego i wyspy zamkowej w Szydłowcu” w dniu 05.02.2015 roku dokonano podpisania TRÓJSTRONNEGO POROZUMIENIA (Gmina Szydłowiec – Konsorcjum Firm RENOVA Sp. z o.o i ART-KON – PH ROMIN Sp. z o.o) rozliczającego płatność przedmiotowej umowy.

Podpisanie Porozumienia poprzedzały przeprowadzone rozmowy i ustalenia, których inicjatorem był Burmistrz Szydłowca Artur Ludew. Gmina Szydłowiec zobowiązana zapisami umowy z wykonawcą oraz umową o dofinansowanie projektu z województwem mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, nie mogła dokonać rozliczenia płatności końcowej w kwocie 623 534,18 zł na rzecz wykonawcy RENOVA Sp. z o.o zgodnie z wiążącymi wszystkie strony zapisami umowy. Nie wywiązanie się z zapisów umowy groziło uznaniem całej kwoty 623 534,18 zł za wydatek niekwalifikowany ( leżący w 100% po stronie Gminy Szydłowiec).

W wyniku przeprowadzonych negocjacji strony doszły do konsensusu, którego efektem jest podpisane porozumienie.

Po jego podpisaniu z dniem 05.02.2015r. Gmina dokonała płatności kwoty 623 534,18 zł. rozliczając swoje zobowiązania.

Tak przyjęte rozwiązanie pozwala rozliczyć projekt w części dotyczącej zadania „Zagospodarowanie Parku Radziwiłłowskiego i wyspy zamkowej w Szydłowcu”.

Do całkowitego rozliczenia finansowego „projektu kluczowego” pozostało jeszcze zadanie dotyczącego płyty główniej Rynku Wielkiego, ul. Radomskiej i Skweru Staromiejskiego, gdzie również trwają uzgodnienia z wykonawcami w celu podpisania porozumienia trójstronnego.

Analizując stan faktyczny, aby gmina mogła ostatecznie zakończyć realizację „projektu kluczowego” należy jeszcze przeprowadzić:

  • postępowanie koncesyjne na wyłonienie operatora administrującego wyznaczonymi pomieszczeniami zamku – zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie,
  • postępowanie przetargowe dotyczące wyposażenia zamku.

Należy tutaj podkreślić, że do zakończenia projektu pozostało jeszcze wiele zadań, zarówno jeżeli chodzi o zakres rzeczowy (procedury postępowań przetargowych), jak i rozliczenia finansowe. W związku z powyższym Gmina Szydłowiec będzie wnioskowała o kolejne aneksowanie umowy przedłużając termin zakończenia projektu do dnia 30.06.2015 roku.

O pierwsze aneksowanie umowy gmina wystąpiła w październiku 2014 roku, odpowiedź Mazowieckiej Jednostki w tej sprawie nastąpiła w styczniu br. ustalając termin na 30.03.2015 rok.

info: szydlowiec.pl

fot. facebook/umszydlowiec