W seminarium uczestniczyli również radni Rady Miejskiej, prezesi gminnych spółek, kierownicy i dyrektorzy jednostek działających na terenie gminy oraz przedstawiciele samorządu powiatowego i gmin ościennych.

Nasze dzisiejsze spotkanie to oferta, z jaką wychodzimy do szerokiego grona odbiorców. To także zaproszenie do Szydłowca i pokazanie walorów naszej gminy. Seminarium jest również okazją do przekazania informacji, że Szydłowiec ma tereny inwestycyjne. Dzięki decyzji Rady Miejskiej w Szydłowcu 62 hektary powierzchni zostało przeznaczone pod inwestycje. To również dobry czas, aby podziękować za dotychczasową współpracę i pomoc, jaką otrzymujemy od licznych przyjaciół. Dziękuję Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Funduszy Unijnych, Wojewodzie Mazowieckiemu i Urzędowi Marszałkowskiemu. To właśnie dzięki decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego tak długo oczekiwana inwestycja, jaką jest odnowa zabytków w Szydłowcu doczekała się realizacji. Jesteśmy dumni z tego, że to właśnie naszemu samorządowi udało się, dzięki dobrej współpracy, przystąpić do realizacji projektu kluczowego – powiedział Burmistrz Andrzej Jarzyński.

Po oficjalnych powitaniach i wprowadzeniu w tematykę spotkania głos zabrała prof. dr hab. Hanna Godlewska – Majkowska z Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pani Profesor zaprezentowała wyniki kilkuletnich badań dotyczących konkurencyjności inwestycyjnej polskich gmin. Wskazują one, że Gmina Szydłowiec jest miejscem atrakcyjnym dla przedsiębiorców. Składa się na to wiele czynników, m.in. dostępność do znaczących sieci i węzłów komunikacyjnych oraz bliskie sąsiedztwo dużych miast. Ponadto potencjalni inwestorzy mogą liczyć na fachową i kompleksową obsługę ze strony Urzędu Miejskiego. Na zakończenie swojej prelekcji prof. dr hab. Hanna Godlewska – Majkowska podkreśliła, że ocena takich miejsc jak Szydłowiec powinna być adekwatna do ich wielkości i nie należy małych miasteczek porównywać z dużymi aglomeracjami, a Szydłowiec w swojej kategorii wypada bardzo korzystnie i zdecydowanie jest to miejsce, które zasługuje na swoją szansę. Wszelkie wskaźniki są jednak znacznie zaniżane przez pozostałe gminy powiatu szydłowieckiego i to sprawia, że oceniając atrakcyjność inwestycyjną całego powiatu, wynik ten jest znacznie mniej zadowalający.

Wiceburmistrz Krzysztof Ziółkowski zaprezentował ofertę z jaką Gmina Szydłowiec wychodzi do inwestorów. Szczegółowo opowiedział o terenach, które uchwałą Rady Miejskiej zostały przeznaczone pod inwestycję. Wiceburmistrz przedstawił miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru strefy nowej dzielnicy S -2, omawiając prezentację multimedialną, na której były m.in. mapy i plany omawianych terenów.

Dominik Mikiewicz z Firmy CARTOMATIC podzielił się z uczestnikami seminarium wieloma cennymi uwagami na temat skutecznego zarządzania informacją przestrzenną w gminie. Podczas panelu dyskusyjnego, którego moderatorem był Wojciech Jabłoński, prelegenci: Joanna Wolff, dr Maciej Trzaskalski, Tomasz Sieradz i Jerzy Kwieciński odnieśli się do szans i zagrożeń jakie można zdiagnozować w Szydłowcu. Wskazali również obszary wymagające modyfikacji, aby jeszcze skuteczniej zaprezentować walory Szydłowca. Odniesiono się do problemu bezrobocia, zaznaczając że wiele milionów przeznaczono na pobudzenie rynku pracy, niestety bez wymiernych efektów.

W dyskusji głos zabrał Wicewojewoda Dariusz Piątek, który powiedział, że już czas, aby przestać narzekać, a skoncentrować się na pozytywach. Szydłowiec ma wiele walorów, które mogą zachęcić potencjalnych inwestorów. Dodatkową szansę takim działaniom daje realizacja projektu kluczowego, który przyniesie korzyści nie tylko dla Miasta i Gminy Szydłowiec, a także dla gmin sąsiednich.

Wicemarszałek Leszek Ruszczyk pogratulował Burmistrzowi Szydłowca dotychczasowych działań oraz skuteczności w pozyskiwaniu funduszy unijnych i zachęcił wszystkie instytucje do aktywnego wspierania i udziału w ważnych przedsięwzięciach dla gminy i jej mieszkańców. Życzył, aby przyszłe lata okazały się równie owocne i doprowadziły Szydłowiec na miejsce zdecydowanego lidera w regionie.

Część seminaryjną zakończyło wystąpienie Burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego który podziękował wszystkim za cenne wskazówki. Wyraził słowa szczególnej wdzięczności dla Wojciecha Jabłońskiego za pomysł zorganizowania seminarium, jak również za pracę włożoną w jego przygotowanie, a także wsparcie w wielu innych działaniach podejmowanych przez Gminę Szydłowiec.

Z Zamku uczestnicy seminarium udali się na szydłowiecki rynek, aby zobaczyć postępy prac przy realizacji projektu kluczowego, a także odwiedzić kościół farny.

Wizyta wielu znamienitych gości była okazją do zapoznania się z efektami realizowanego przez Gminę Szydłowiec projektu „Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej i Inkubator Przedsiębiorczości w Szydłowcu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu I – „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.”

Zanim zwiedzono budynki przy ul. Kolejowej w Szydłowcu, które zostały kompleksowo wyremontowane i wyposażone na potrzeby przyszłych inwestorów nastąpiło uroczyste otwarcie „Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej – Centrum Obsługi Inwestora oraz Inkubatora Przedsiębiorczości w Szydłowcu”. Burmistrz Andrzej Jarzyński zaprosił gości do symbolicznego przecięcia wstęgi. Wśród otwierających nie mogło zabraknąć również Wiceburmistrza Krzysztofa Ziółkowskiego i prezydium Rady Miejskiej w osobach: Przewodniczącej Krystyny Bednarczyk i Wiceprzewodniczących Artura Łyczka i Leszka Jakubowskiego. Następnie ks. Dziekan Adam Radzimirski dokonał poświecenia nowo wyremontowanych pomieszczeń życząc, aby wkrótce miejsce to zatętniło przedsiębiorczością, a ludzie którzy będą tam przebywali mieli satysfakcję ze swojej pracy.

Efekt zrealizowanego projektu spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem. Podkreślano że dziś Szydłowiec może się poszczycić takim miejscem, dzięki wygranemu konkursowi na Działanie 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą RPOWM 2007 – 2013.”, co tym bardziej zasługuje na uznanie.

Serdeczne gratulacje i słowa uznania w imieniu gości wyraziła Jadwiga Odzimek – Dyrektor Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu. Pani dyrektor powiedziała, że jest mile zaskoczona Szydłowcem i tym co mogła tu zobaczyć.

Uczestnicy seminarium uznali wizytę w Szydłowcu za bardzo owocną. Spotkanie zostało pozytywnie ocenione i już zaplanowano kolejne tego typu przedsięwzięcia.