W dniu 2 grudnia 2010 r. ojciec poinformował mnie, iż jego kontrkandydat chcąc poprawić swój wynik wyborczy z pełną premedytacją dopuścił się czynu niezgodnego z prawem przez co naruszył dobra osobiste naszej rodziny.

Mając na uwadze fakt, że nazwisko jest dobrem najważniejszym przekazywanym z pokolenia na pokolenie podjęliśmy decyzje o wystąpieniu przeciwko Zdzisławowi Bredłowskiemu w trybie wyborczym na drogę postępowania cywilnego.

Po uzyskaniu pełnomocnictwa od ojca przygotowałem wniosek, który ojciec wniósł 2 grudnia do Sądu Okręgowego w Radomiu. W dniu 3 grudnia 2010 r. (w piątek) Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny nie mając żadnej wątpliwości co do winy Zdzisława B. nakazał mu sprostowanie nieprawdziwych informacji.  Zdzisław Bredłowski nie wypełnił postanowienia Sądu gdyż wydane orzeczenie nie zdołało się uprawomocnić przed ciszą wyborczą a jemu przysługiwało odwołanie do Sądu II instancji.

W dniu 5 grudnia 2010 roku (w niedziele) z woli większości mieszkańców został wybrany na wójta swojej II kadencji.

W dniu 12.01.2011 Józef Knop stosownym pismem zwrócił się do wójta Gminy Orońsko Zdzisława Bredłowskiego o wypełnienie postanowienia Sądu i sprostowanie nieprawdziwych informacji. Poinformował również Zdzisława B., że w przypadku niewypełnienia polecenia Sądu zmuszeni zostaniemy do wystąpienia przeciwko niemu na drogę postępowania karnego i cywilnego. Na powyższe wezwanie Wójt odpisał w następujący sposób „Proszę nie straszyć mnie procesem cywilnym. Gdzie drwa rąbią, wióry lecą. Będziemy sobie udowadniać różne rzeczy, w tym również te o których doniesiono mi dopiero po wyborach.” 

Z uwagi na fakt, że mój ojciec jest człowiekiem uczciwym i transparentnym podjął decyzję, iż umożliwi Wójtowi Bredłowskiemu podjęcie próby udowodnienia nieprawdziwych informacji przekazanych wyborcom Gminy Orońsko. W dniu 31 października 2011 r. Józef Knop wniósł do Sądu Rejonowego w Szydłowcu prywatny akt oskarżenia przeciwko Zdzisławowi Bredłowskiemu zarzucając mu popełnienie przestępstwa z art. 212 § 1 K.K.

W dniu 30 lipca 2012 r. Sąd Rejonowy w Przysusze wydając wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej uznał Zdzisława Bredłowskiego za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu i wymierzył mu karę trzech miesięcy ograniczenia wolności w zawieszeniu na okres 1 roku, dodatkowo zasądził 1000 zł nawiązki na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża.

W dniu 22 stycznia 2013 r. Sąd Okręgowy w Radomiu rozpatrując apelację obydwu stron uznał:

a) apelację oskarżonego Zdzisława B. za oczywiście bezzasadną

b) apelację oskarżyciela – pokrzywdzonego Józefa Knop za zasadną – utrzymując w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w Przysusze dodatkowo orzekł podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Orońsku na okres 1 miesiąca.

Wyrok Sąd Okręgowego jest prawomocny i nie podlega apelacji.

Ponadto, informuję, że 17 lutego 2013 r. wezwałem wójta Zdzisława Bredłowskiego do naprawienia skutków naruszenia dóbr osobistych poprzez złożenie stosownego oświadczenia na łamach gazet „Echo dnia” , „Gazeta Wyborcza” oraz „Tygodniku Szydłowieckim” oraz wpłacenie 10 tys. zł na rzecz domu dziecka w Radomiu. W przypadku zlekceważenia wezwania zmuszony zostanę wystąpić przeciwko niemu na drogę postępowania cywilnego z pozwem o ochronę dóbr osobistych.

WYROK SĄDU

INFORMACJA DO PRASY

Z poważaniem

Krzysztof Knop