Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski po zapoznaniu się z przedstawionymi argumentami oświadczył, że nie zamierza zlikwidować jednostek organizacyjnych prokuratur w Szydłowcu i Lipsku, uznając, że niezasadna jest likwidacja którejkolwiek z prokuratur.

Informacja ta ma szczególne znaczenie ze względu na rolę, jaką w tej sprawie pełni Minister Sprawiedliwości, ponieważ ostateczną decyzję w zakresie utworzenia lub zniesienia jednostek organizacyjnych prokuratury, jak również określenia ich właściwości oraz tworzenia i znoszenia ośrodków zamiejscowych prokuratur okręgowych lub rejonowych podejmuje Minister Sprawiedliwości, którego ustawodawca upoważnił, na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 17 ust. 13 ustawy o prokuraturze, do wydawania rozporządzeń normujących tą problematykę, po zasięgnięciu opinii Prokuratora Generalnego.

W obliczu powyższych faktów, w imieniu Powiatu Szydłowieckiego i samorządów Gmin: Szydłowiec, Chlewiska, Orońsko, Jastrząb, Mirów i Wierzbica, które wspólnie wykazują dużą aktywność w działaniach na rzecz przekształcenia Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury w Szydłowcu w samodzielną jednostkę o randze prokuratury rejonowej, składam Pani Minister serdeczne podziękowania za szybką i skuteczną interwencję w tak ważnej dla nas sprawie.

Komunikat Starosty Szydłowieckiego Włodzimierza Górlickiego z dnia 29 września 2011 roku