Miało to miejsce na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 26 lutego 2015 r. Zebranie wybrało nowe władze stowarzyszenia na okres 3-ch lat, t.j. 2015-2017, w tym 5-osobowy zarząd Oddziału. Prezesem Zarządu zastała Alicja Janik z Radomia, a przewodniczącą komisji rewizyjnej Bożenna Popławska – znana radomska malarka, pejzażystka.

Oddział KTA w Radomiu jest jednym z 22 oddziałów tej organizacji w kraju. Alicja Janik i Marian Frąk otrzymali na zebraniu największe poparcie. Radomski oddział stowarzyszenia założył w 1992 roku sam Marian Frąk, który w 1990 roku wraz z prof. Tadeuszem Gałkowskim- psychologiem z Warszawy i innymi działaczami powołał do życia tę potrzebną osobom autystycznym krajową organizację. Przez wiele lat kierował radomskim oddziałem oraz zasiadał w początkowym okresie we władzach Zarządu Głównego KTA jako sekretarz a następnie jego wiceprezes. Marian Frąk jest również jednym z założycieli Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Szydłowcu, w 1994 roku stał na czele komitetu założycielskiego tego szydłowieckiego stowarzyszenia, które aktualnie prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej. Był on również przez 8 lat zastępcą redaktora naczelnego polskiego pisma naukowego „Dziecko Autystyczne”, wydawanego w Warszawie.

Sytuacja osób autystycznych i ich rodzin, mimo poprawy w ostatnich 20 latach, jest w dalszym ciągu zła. Dotyczy to zwłaszcza dorosłych chorych na autyzm. Z przeprowadzonych w 2013 r. badań w Polsce wynika, że nie są zaspakajane ich podstawowe potrzeby, brak jest placówek przystosowanych dla osób z autyzmem, stwierdza się brak działań ze strony administracji, mających na celu poprawę ich sytuacji. 12 lipca 2013 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałą Kartę Praw Osób z Autyzmem i wezwał polski rząd oraz władze samorządowe w kraju do podejmowania działań na rzecz urzeczywistnienia tych praw. Teraz chodzi o to by te prawa egzekwować.

Marian Frąk jest pełnomocnikiem procesowym osób niepełnosprawnych w sprawach przez sądami o renty socjalne i inne świadczenia, których notorycznie odmawia się, często z niczym nie uzasadnionych powodów. Z wykształcenia jest matematykiem, prawo studiował podyplomowo. Niepełnosprawnym pomaga od ponad 30 lat. Jest nieugiętym w walce o ich prawa. Dobrze się stało, że przez najbliższe 3 lata będzie we władzach oddziału krajowej organizacji. Autyzm dotyczy coraz większej liczby dzieci i osób. Ujawnia się w okresie pierwszych 3 lat życia dziecka, kiedy rodzi się nie wiadomo najpierw, że jest to dziecko autystyczne. Choroba wynika z uszkodzenia centralnego układu nerwowego, ale nie znamy jej przyczyn. Chore dziecko ma problemy z odbiorem bodźców zewnętrznych i zamyka się w swoim świecie. Ma problemy z komunikacją z innymi. Potrzeba jest wczesnej diagnozy i wielospecjalistycznej terapii. Autyzm rodzi poważne problemy społeczne. W krajach Unii Europejskiej jest około 2 ml chorych na autyzm. Warto dodać że na lżejszą odmianę tej choroby cierpieli wielcy geniusze w wielu dziedzinach, jak choćby Einstein czy Newton. Osoby autystyczne posiadają nierzadko wybitne, nie spotykane uzdolnienia w określonych kierunkach.

info: Michał Kojara – Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Szydłowcu