Sesję otworzyła przewodnicząca Rady Powiatu Anita Gołosz. Już na samym początku ślubowanie złożyło dwóch radnych: Piotr Kornatowski (który na sesji pojawił się po raz pierwszy) oraz Kazimierz Nędzka (który zastąpił Waldemara Sowińskiego, który został wójtem Gminy Chlewiska).

Na wniosek wicestarosty Romana Woźniaka rozszerzono porządek obrad o dwa punkty: ustalenie pensji staroście szydłowieckiemu oraz uchwalenie diet radnych.

Wniosek formalny próbował zgłosić radny Piotr Kornatowski, który wnioskował o poszerzenie porządku obrad o punkt, w którym radni będą dyskutować i głosować nad obniżeniem swoich diet. Wniosek nie uzyskał aprobaty. Wicestarosta Roman Woźniak argumentował brak chęci do dyskusji na ten temat tym, że nie przegłosowano jeszcze diet radnych, więc nie powinno się jeszcze dyskutować nad ich obniżeniem. Przypomnijmy jednak, że jednym z punktów, który pojawił się w rozszerzeniu był punkt w którym wspomniane diety zostały uchwalone. Tylko czworo radnych było za przyjęciem wniosku radnego Kornatowskiego: Kornatowski, Nojek, R.Górlicki oraz Majsiak-Gromek.

Podczas sesji podjęto kilka istotnych uchwał, m.in. określenia składu osobowego i wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu oraz Komisji Rewizyjnej.

W skład Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa wchodzą radni: Gołosz Anita, Górlicki Włodzimierz, Kornatowski Piotr, Majewska Barbara, Mamla Dariusz, Nędzka Kazimierz, Nojek Sławomir, Rejczak Krzysztof, Siebyła Karol, Zawodnik Paweł. Na przewodniczącego wybrano Romana Woźniaka, jednogłośnie, 17 głosów „za”.

Przewodniczącym Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny powołano Cezarego Sierawskiego, a w jej skład weszli radni: Gołosz Anita, Górlicki Włodzimierz, Majsiak- Gromek Aneta, Woźniak Roman. Za Cezarym Sierawskim zagłosowało 15 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.

Komisję Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa tworzą radni: Bodo Janina, Górlicki Robert, Majsiak – Gromek Aneta, Mamla Dariusz, Mamla Rajmund oraz Siebyła Karol. Na przewodniczącego Komisji został wybrany Krzysztof Parszewski. Za Krzysztofem Parszewskim zagłosowało 12 radnych, 4 wstrzymało się od głosu, 1 głos przeciwny. Na konkurentkę radnego Parszewskiego, radną Anetę Majsiak – Gromek za zagłosowało tylko 3 radnych, 8 wstrzymujących, 6 przeciwnych.

Określono również skład Komisji Rewizyjnej: Górlicki Robert, Majewska Barbara, Nojek Sławomir, Sierawski Cezary. Na Przewodniczącego wybrano Kazimierza Nędzkę, Wiceprzewodniczącym został Rajmund Mamla, a sekretarzem Parszewski Krzysztof. Na przewodniczącego tej komisji zgłoszono dwie kandydatury. Radny Paweł Zawodnik zgłosił radnego Kazimierza Nędzkę, a radny Robert Górlicki zgłosił radnego Sławomira Nojka. Za pierwszym kandydatem zagłosowało 13 radnych, 4 wstrzymało się od głosu. Za drugim kandydatem zagłosowało 4 radnych, 8 wstrzymało się od głosu, 5 przeciwnych. Również w wyborze na wiceprzewodniczącego tej komisji lepszy od Sławomira Nojka okazał się kandydat koalicji Rajmund Mamla. Sekretarzem Komisji Rewizyjnej wybrano radnego Krzysztofa Parszewskiego.

Podczas sesji delegowano również radnych do komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Wybrano radnych: Piotra Kornatowskiego i Rajmunda Mamla.

Praktycznie na zakończenie sesji podjęte zostały dwie chyba najciekawsze uchwały: ustalenia zarobków starosty szydłowieckiego oraz wysokości diet radnych.

Staroście szydłowieckiemu ustalono pensje:

– wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5.900,00 zł

– dodatek funkcyjny w kwocie 1.900,00 zł

– dodatek specjalny w wysokości 40 % łącznie od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego

– ponadto staroście zgodnie z właściwymi przepisami przysługują: dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Według naszych informacji starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki może zarabiać nawet około 12,100 złotych (brutto) – 7833, 24 (netto) tyle wpłynęło na rachunek bankowy starosty za grudzień 2014 roku.

 

Radnym Rady Powiatu uchwalono następujące diety:

– przewodnicząca Rady Powiatu 1.850 zł

– wiceprzewodniczący Rady Powiatu 1.445 zł

– członek Zarządu Powiatu 1.541 zł

– przewodniczący Komisji Rady Powiatu 1.348 zł

– wiceprzewodniczący Komisji Rady Powiatu 1.156 zł

– sekretarz Komisji Rewizyjnej 1.156 zł

– radny (bez funkcji) 1.059 zł

W uchwale znalazły się również następujące podpunkty, m.in: z kwot o których mowa powyżej potrąceniu podlega 10% za każdą nieobecność na sesji Rady Powiatu, posiedzeniu Komisji i posiedzeniu Zarządu. Realizacja innych zadań zleconych wynikających z pełnienie mandatu radnego powiatu w czasie trwania sesji Rady Powiatu, posiedzenia Komisji i Zarządu nie powoduje obniżenia diety. W przypadku niewypełnienia obowiązków, które nakłada mandat radnego przez okres dłuższy niż 6 miesięcy radnemu przysługiwać będzie dieta w wysokości 50% podstawy.

Radnemu Robertowi Górlickiemu nie spodobał się zapis mówiący o potrąceniu 10% za każdą nieobecność na sesji Rady Powiatu. Radny argumentował swoje obawy co do tego przepisu tym, że każdemu może wypaść naprawdę coś ważnego, sytuacja rodzinna, życiowa itp. i wówczas nie zasłużyłby on na potrącenie z diety. Starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki nie zgodził się z radnym twierdząc, że taki zapis jest już od lat i do tej pory sprawdzał się on, a także skłaniał radnych do większej dyscypliny. Obiecał jednak, że sprawa zostanie jeszcze przedyskutowana na posiedzeniu Komisji.

W sprawach różnych głos zabrali jeszcze radni Piotr Kornatowski oraz Sławomir Nojek. Ten pierwszy cały czas żałował, że nie przyjęto jego prośby o uchwaleniu obniżek diet radnych, a także zauważył, że grupa radnych nie skupiona w koalicji wokół starosty czuje się marginelizowana i niedoceniana.

Sławomir Nojek natomiast poruszył temat dyżurów radnych, mówiąc, że takowe są potrzebne i pytają o nie mieszkańcy powiatu. Spotkało się to z niewyjaśnionym poruszeniem. Niektórzy radni przestraszyli się, że startując z innej Gminy niż Szydłowiec, będą musieli przyjeżdżać na dyżury do Szydłowca. Radny Nojek wyjaśnił, że nie o to mu chodziło, stwierdził, że każdy może pełnić dyżury w swoim okręgu wyborczym.

Radni zdaje się zapomnieli, że są przedstawicielami całego powiatu szydłowieckiego i każdego mieszkańca powiatu szydłowieckiego!