Pragnę, aby nasza gmina była zarządzana w sposób sprawny, kompetentny i przejrzysty. Bo pracować trzeba codziennie przez cztery lata, a nie raz na cztery lata z okazji wyborów.

Jestem zawsze blisko ludzi i ich problemów, oczekuję współpracy ze strony wszystkich, którym zależy n dobru naszej szydłowieckiej – gminnej wspólnoty.

Do dyspozycji Państwa oddaję moje zaangażowanie, uczciwość oraz upór w realizacji postawionych sobie zadań, które poprawiają oblicze Naszego Miasta i Naszej Gminy.

 

SPRAWDZONY I SKUTECZNY W DZIAŁANIU DLA GMINY

Z osobistym szacunkiem

Andrzej Jarzyński

 

NASZ PROGRAM

 

Komitet Wyborczy „Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej” łączy w swoich szeregach ludzi dla których problemy i radości szydłowieckiej wspólnoty stały się sprawami podstawowymi.

Dialog społeczny, pochylenie się na sprawami i bolączkami ludzi żyjących na tej ziemi stały się nadrzędnym cele Stowarzyszenia. Sprzeciwiamy się kategorycznie takim działaniom politycznym i pseudo politycznym partii i ugrupowań, które są sprzeczne z interesami społecznymi mieszkańców miasta i powiatu.

Pragniemy rozwijać i umacniać wśród mieszkańców, a szczególnie wśród młodzieży postawy patriotyczne oraz chrześcijańskie zasady ładu i porządku społecznego.

Rodzina ma być podstawową jednostką, w której kształtuje się moralność, kultura oraz szacunek dla drugiego człowieka.

Dorobek i wysiłek pokoleń kształtujących oblicze naszego rejonu ma dla nas fundamentalne znaczenie w pielęgnowaniu pamięci i zarazem stanowi wyzwanie do stwarzania inicjatyw na rzecz dalszego rozwoju Ziemi Szydłowieckiej, także do propagowania jej przeszłości historycznej, walorów turystycznych, kulturowych, krajobrazowych oraz gospodarczych, służących poprawie bytu dla mieszkańców.

Jesteśmy za prowadzeniem zdrowego trybu życia, szacunku dla rodzimej przyrody.

Zrywamy z biernością społeczną i samorządową, nie tolerujemy błędnych i kosztownych decyzji – kształtujemy i będziemy zapewniać sprzyjające warunki inicjatywom obywatelskim, powodującym wzrost przedsiębiorczości i pozyskiwania nowych miejsc pracy.

Człowiek bezrobotny, chory, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wymaga od otoczenia szczególnej troski, pomocy i opieki.

Dzieciom i młodzieży należy systematycznie stwarzać godne warunki kształcenia, tak, by sprzyjały one rozwojowi intelektualnemu dorastającemu pokoleniu młodych Szydłowiaków.

Proponujemy: poszanowanie drugiego człowieka. Korzystajmy z każdej formy pomocy z zewnątrz, powodującej poprawę życia ludzi.

 

OŚWIATA I SZKOLNICTWO

– ustawiczna analiza kosztów utrzymania szkól i placówek oświatowych

– poprawa szkolnej bazy sportowej (szkoły miejskie, szkoły wiejskie) przy wykorzystaniu środków unijnych, Urzędu Marszałkowskiego i Skarbu Państwa

– budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Sadku

– udział placówek oświatowych w programach edukacyjnych i pozyskiwanie środków unijnych

– dalsze tworzenie klas profilowanych

– modernizacja istniejących i budowa nowej placówki przedszkolnej

BEZPIECZEŃSTWO

– nietolerancja dla przestępczości, chuligaństw i przemocy

– wspólnie z policją i strażą miejską wdrażanie programów prewencyjnych na terenie szkół

– ścisła współpraca Straży Miejskiej z Policją we wszystkich obszarach dotyczących życia społecznego

– instalowanie monitoringu w zagrożonych miejscach publicznych

– budowa parkingów, zatok autobusowych, lewostrętów, pasów wyłączeniowych w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach Gminy

– wykonanie sygnalizacji świetlnej wspólnie z Samorządem Powiatowym na skrzyżowani ulic Kościuszki, Folwarczna, Kolejowa.

– dalsza rozbudowa budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Majdowie i Woli Korzeniowej.

INFRASTRUKTURA MIASTA I GMINY

W zakresie kanalizacji:

– budowa kanalizacji w ulicy Zielonej, Krótkiej, Kościuszki od ulicy Metalowej

– budowa stacji uzdatniania wody i suszarni osadów w Szydłowcu

– budowa kanalizacji sanitarnej w Baraku, Sadku,  Wola Korzeniowa, Książek Stary i Książk Majdowski

– budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Przy Zalewie oraz na osiedlu Podzamcze w Szydłowcu

 

W zakresie dróg i chodników

– budowa ulic na osiedlu Przy Zalewie: Parkowa, Spacerowa, Mickiewicza, Żeromskiego, Kochanowskiego

– modernizacja ulicy Kamiennej wraz z budową parkingów przy Cmentarzu Komunalnym

– przygotowanie dokumentacji i rewitalizacja Placu M. Konopnickiej

– budowa chodników na Osiedlu Północ i Nad Zalewem

– opracowanie dokumentacji dla uzyskania decyzji ZRID na budowę ulic na Osiedlu Praga

– modernizacja i przebudowa ulic na Osiedlu Północ oraz na terenach sołectw: Sadek, Łazy, Ciechostowice, Jankowice, Zastronie, Zdziechów

– budowa chodników przy ciągach komunikacyjnych ulic i dróg gminnych na terenie miasta i sołectw

– kontynuacja budowy ulicy łączącej ulicę Staszica z ulicą Iłżecką

 

W zakresie terenów zielonych

– urządzanie terenów zielonych (Osiedla Wschód, Osiedle Przy Zalewie)

– poprzez fundusz sołecki urządzanie placów zabaw i stref wypoczynku na terenach sołectw Gminy Szydłowiec

– zagospodarowanie terenów zielonych przy Zalewie i tworzenie miejsc kempingowo – namiotowych

 

GOSPODARKA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

– wdrażanie uchwały Rady Miejskiej i pomocy de minimis dla przedsiębiorców (zwolnienia podatkowe w zamian za tworzenie miejsc pracy)

– korzystanie przez nowe podmioty gospodarcze z usług doradczych w Centrum Obsługi Inwestora

– współdziałanie z lokalnymi organizacjami pracodawców w zakresie ich potrzeb

– pełna współpraca Gminy z partnerstwem „Piaskowiec Szydłowiecki” w zakresie promocji wyrobów kamieniarskich

– współpraca Gminy Szydłowiec  z Powiatowym Urzędem Pracy w celu skutecznego wykorzystywania funduszy na zatrudnienie bezrobotnych

– wspieranie inicjatyw partnerstwa lokalnego, tworzenie warsztatów ożywianie gospodarczego (Centrum Obsługi Inwestora, Inkubator Przedsiębiorczości, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)

– organizowanie przez Centrum Obsługi Inwestora szkoleń seminariów dotyczących prezentowania korzystnych linii kredytowych dla przedsiębiorców

W ZAKRESIE DZIELNICY PRZEMYSŁOWEJ

od 2010 roku po uchwaleniu przez Radę Miejską planów zagospodarowania przygotowanie i koordynacja dalszych działań poprzez:

– stwarzanie dogodnych warunków dla inwestorów, tworzących nowe miejsca pracy

– w dalszym ciągu wykorzystywanie Inkubatora Przedsiębiorczości, dla nowo powstających firm

– prowadzenie szkoleń, prelekcji i warsztatów przygotowujących przedsiębiorców do zmian zachodzących w ustawodawstwie (Centrum Obsługi Inwestora)

– przyjęcie gminnego programu pomocy dla przedsiębiorców opracowanego wspólnie przez Gminną Radę Gospodarczą i Przedstawicieli środowisk rzemiosła

– pomoc Urzędu Miejskiego dla osób chcących otworzyć nową działalność gospodarczą w zakresie przyspieszenia procedur administracyjnych

POTRZEBY SOCJALNE RODZIN

– budowa kolejnego budynku socjalnego na ulicy Piaskowej

– wspieranie osób starszych, poprzez pełną aktywizację Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej

– wspieranie i udzielanie pomocy osobom wykluczonym

NIEPEŁNOSPRAWNY NASZYM PRZYJACIELEM

– kontynuacja pomocy dla Warsztatów Terapii Zajęciowej

– utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Wysocku

– tworzenie klas i grup integracyjnych w placówkach oświatowych

– usuwanie barier architektonicznych na obiektach gminnych

TURYSTYKA KIERUNKIEM ROZWOJU

– ścisła współpraca Miejskiej Informacji Turystycznej z Biurami Podróży, Stowarzyszeniami Przewodników promująca walory turystyczne, historyczne i rekreacyjne Gminy Szydłowiec

– udział Miasta w Targach i prezentacjach turystycznych na terenie kraju

– promocja i kontynuacja cyklicznych imprez: Niedziela Palmowa, Zygmunty Szydłowieckie, Przegląd Orkiestr Dętych, Spotkania Chóralne, Wieńcowanie  Szydłowieckie, Gargulec, Przegląd Kapel i Zespołów Ludowych i innych

– podejmowanie wszelkich działań sprzyjających rozwojowi ruchu turystycznego poprzez organizowanie rajdów pieszych, rowerowych, spotkań miłośników motoryzacji

– promocja walorów turystycznych, przyrodniczych, historycznych, krajobrazowych przy współudziale organizacji pozarządowych

– utworzenie centrum konferencyjno – seminaryjnego na terenie Zamku Szydłowieckich zgodnie z założeniami wniosku kluczowego

SPORT

– tworzenie Ośrodków Sportu i Kultury (świetlice wiejskie w Majdowie, Woli Korzeniowej, Sadku, Jankowicach, Chustkach, Zdziechowie)

– rozbudowa stadionu „Szydłowianka” wraz z obiektami socjalno – szkoleniowymi oraz bazą lekkoatletyczną

– zagospodarowanie terenów zielonych przy zalewie poprzez tworzenie plenerowych obiektów fitness, skatepark oraz parku linowego

– utworzenie trzech plenerowych parków fitness na terenie miasta: Osiedle Wschód, Parka Radziwiłłowski, teren Przy Zalewie

– pozyskanie środków na projekt i budowę hali sportowej w Szydłowcu

WALORY HISTORYCZNE MIASTA

– wzbogacanie utworzonej Pracowni Historii Miasta w Zamku Szydłowieckim

– organizowanie plenerów malarskich, rzeźbiarskich, fotograficznych z udziałem artystów, studentów i uczniów szkół plastycznych

– utworzenie szydłowieckiego lapidarium

– organizacja wystaw, spotkań, seminariów, konkursów mających na celu poszerzenie wiedzy o historii, zabytkach i przeszłości ziemi szydłowieckiej

SAMORZĄD A WSPÓLNOTA LOKALNA

– zaproszenie młodych ludzi do utworzenia OTWARTEGO FORUM MŁODYCH

– budowanie przez Samorząd działań zmierzających do aktywności organizacji pozarządowych

– inicjowanie stałego dialogu społecznego, zachęcając do aktywności społecznej młodzież

– organizacja Zjazdu Szydłowiaków i osób związanych z ziemią szydłowiecka

– wśród społeczności Miasta i Gminy pobudzać wrażliwość, postawę prospołeczną, wytwarzać atmosferę życzliwości i wzajemnego szacunku

 

WSPÓLNOTA JEDNOCZY LUDZI

Artykuł Wyborczy Sponsorowany

Bez możliwości komentowania