Sesja Rady Powiatu odbędzie się 29 grudnia 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego o godzinie 12.oo, natomiast sesja Rady Miejskiej 30 grudnia 2015 roku w sali szydłowieckiego Zamku o godzinie 10.oo

Poniżej porządek obrad obu posiedzeń:

Sesja powiatowa:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z X i XI sesji.

4. Informacja o pracach Zarządu Powiatu pomiędzy Sesjami Rady Powiatu.

5. Informacja o wykonaniu uchwał z poprzedniej sesji.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

– Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2021,

– uchwały budżetowej na 2016 rok:

a) przedstawienie projektu Uchwały Budżetowej wraz z uzasadnieniem,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej i możliwości sfinansowania deficytu,

c) odczytanie opinii Komisji Stałych Rady Powiatu,

d) odczytanie ostatecznej opinii Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa,

e) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa,

f) dyskusja nad wniesionymi poprawkami Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa i ich przegłosowanie,

g) głosowanie nad projektem Uchwały Budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia do realizacji planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Szydłowcu na 2016 rok,

b) przyjęcia do realizacji planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Szydłowcu na 2016 rok,

c) przyjęcia do realizacji planu pracy Rady Powiatu w Szydłowcu na 2016 rok.

d) ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie w 2016r. będzie przyznawane nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wnioski i oświadczenia radnych.

11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie sesji.

 

Sesja miejska:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacja z prac burmistrza pomiędzy sesjami.

4. Informacja burmistrza o wprowadzeniu zmian w budżecie w trybie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

5. Informacja o realizacji uchwał Rady podjętych na ostatniej sesji.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2015 – 2025,

b) zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.

7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 – 2025

a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłowiec na 2016 r.;

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

c) odczytanie opinii Komisji Budżetu uwzględniającej wnioski radnych zgłoszonych w trakcie prac nad budżetem,

d) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji uwzględniającej wnioski radnych,

e) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,

f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami.

9. Przedstawienie i przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej oraz komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2016.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pismach i wnioskach skierowanych do rady w okresie między sesjami oraz trybie ich załatwienia.

13. Sprawy różne.

14. Zamknięcie obrad.