Jednym z punktów nad którymi obradować będą radni jest odwołanie przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Szydłowcu, którym jest wspomniany w tytule radny Maciej Kapturski. Kolejnym planowanym punktem jest wybór nowego przewodniczącego. 

Informacja z pewnością zastanawiająca i zwiastująca gorącą dyskusję i kolejne spory podczas posiedzenia rajców miejskich. Co jest powodem takich planów? Ciężko stwierdzić, można się tylko domyślać. 

Fakt jest taki, że skoro taki punkt znalazł się w porządku obrad to radny Kapturski zostanie odwołany. Świadczy o tym układ sił w radzie miejskiej, koalicja rządząca to 9 lub 10 pewnych głosów. 

Relację z tej sesji znajdziecie z pewnością na portalu www.naszszydlowiec.pl 

Poniżej pełny program zbliżającego się posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XVIII/16 z dnia 14 marca 2016 r.

4. Informacja z prac Burmistrza pomiędzy sesjami.

5. Informacja Burmistrza o wprowadzeniu zmian w budżecie w trybie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

6. Informacja o realizacji uchwał Rady podjętych na ostatniej sesji.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2016;

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2016 – 2025;

c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szydłowieckiego;

d) wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Szydłowcu do wykonywania czynności związanych z wydawaniem poleceń wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szydłowcu;

e) uchwalenia regulaminu określającego wysokość dochodów i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawani, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec;

f) określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego;

g) powołania Komisji doraźnej ds. zmiany Statutu Gminy Szydłowiec;

h) odwołania przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Szydłowcu;

i) wyboru przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Szydłowcu.

8. Sprawozdanie za 2015 rok z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby związane z realizacją zadań.

9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu za 2015 rok.

10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek za rok 2015.

11.Interpelacje i zapytania radnych.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13.Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pismach i wnioskach skierowanych do Rady w okresie między sesjami oraz trybie ich załatwienia.

14. Sprawy różne.

15. Zamknięcie obrad.