16 lutego obradował Komitet Sterujący* projektu FIO-Mazowsze Lokalnie, który zatwierdził nową, zmienioną formułę Konkursu na 2015 rok.

W marcu rusza kolejny Konkurs Programu FIO-Mazowsze Lokalnie, którego celem jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców w życie publiczne. W ramach programu udzielane jest wsparcie dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Program wspiera mieszkańców, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności przyznając mikrodotacje do 5.000 zł każda. 16 lutego na spotkaniu Komitetu Sterującego zatwierdzono nową formułę Konkursu, który może stać się początkiem rewolucji w systemie dofinansowania młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w skali mikro.

– W poprzednim roku zainteresowanie Konkursem, przerosło nasze oczekiwania. W tym roku przygotowujemy się na przyjęcie jeszcze większej liczby wniosków, a w związku z tym wprowadzamy szereg innowacji. Wprowadzając te zmiany, zaczynamy rewolucje w mikrograntach – mówił podczas spotkania Komitetu Sterującego Daniel Prędkopowicz, koordynator projektu. – Poszukując nowych rozwiązań, czerpaliśmy inspiracje między innymi z sektora biznesu, zrobiliśmy też duży krok naprzód jeżeli chodzi o odejście od tzw. grantozy, która niepotrzebnie formalizowała i schematyzowała język a także sposób oceny. – dodaje.

Wymienione kierunki zmian, to jedynie czubek góry lodowej modyfikacji, które planują wprowadzić Operatorzy programu. W nowym modelu Konkursu wyodrębniono dwie ścieżki aplikacyjne, tym samym dokonano alokacji środków na mikrodotacje – 30% przeznaczono na wsparcie rozwoju organizacji, pozostałe 70% dedykowano na realizację inicjatyw oddolnych.

Wprowadzenie nowego modelu Konkursu pociągnął za sobą zmianę etapu przygotowania wniosków i ich oceny. – Wniosek aplikacyjny, zarówno projektów na rozwój organizacji, jak i wsparcia realizacji inicjatywy oddolnej, redukujemy do fiszki. Rozbijamy również system oceny projektów na inicjatywy oddolne na dwa etapy – ekspercką ocenę online oraz prezentację najlepszych pomysłów na działania przed specjalnie powołanymi na tą okazję Komisjami w poszczególnych subregionach. – mówi Jacek Ostrowski, członek Zarządu Fundacji Fundusz Współpracy. – Takie rozwiązanie pozwoli nam wyłonić najciekawsze pomysły, ale i poznać lokalnych liderów – dodaje.

Pomysł na uproszczenie wniosku konkursowego i zmiana systemu oceny projektów został pozytywnie zaopiniowany przez członków Komitetu Sterującego, co oznacza, że projektodawcy będą korzystać już z nowej formuły. – To rewolucja, która idzie w dobrym kierunku. – mówi Hubert Pasiak, Ambasador FIO-Mazowsze Lokalnie w powiecie siedleckim. – Operatorzy stawiają na spontaniczność. Będzie mniej formalności, a więcej zaangażowania społecznego w wyzwalaniu kreatywności i energii społecznej – dodaje. Podobnie uważa Ewa Pietrzak, przedstawicielka samorządu w Płocku. – Wartością dodaną nowej formuły Konkursu jest ocena projektów na inicjatywy lokalne na poziomie subregionów. To dodatkowa forma promocji organizacji pozarządowych i inicjatyw oddolnych, a tych nigdy nie jest za dużo – dodaje.

Oprócz zmian w przygotowaniu wniosków i ich ocenie, w kalendarzu Programu FIO-Mazowsze Lokalnie nie zabraknie sprawdzonych w poprzednim roku rozwiązań. Odbędzie się cykl webinariów oraz seminaria w subregionach województwa mazowieckiego, które zostaną przeprowadzone przez Biuro Organizacji Ruchu Inicjatyw Społecznych, a realizatorzy projektów będą mogli wziąć udział w Konkursie „Opowiedz o swoim projekcie” na najlepszy materiał promocyjny przeprowadzonych działań.

Więcej informacji o rozpoczęciu i założeniach Konkursu pojawi się wkrótce na stronie Programu: www.mazowszelokalnie.pl

***

FIO-Mazowsze lokalnie jest jednym z kilkunastu regionalnych programów regrantingowych realizowanych w ramach Priorytetu 1 Funduszu Inicjatyw Obywatelskich zarządzanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W ramach programu udzielane jest wsparcie dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. W ramach programu FIO-Mazowsze Lokalnie wspierane są dwa typy działań: projekty które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego oraz projekty przyczyniające się do rozwoju instytucjonalnego młodych organizacji pozarządowych. W ramach programu w ciągu trzech lat (2014-2016) operatorzy planują przekazać ok. 600 mikrodotacji o łącznej sumie ponad 2,1 mln zł. W pierwszym roku działania, przyznano dofinansowanie 139 projektom o wartości łącznej ponad 600.000 zł, w ramach których zaangażowano blisko 1.500 wolontariuszy i w działaniach których udział wzięło ponad 23 tys. mieszkańców. W roku 2015 operatorzy planują rozdysponować blisko 800 tys. zł na realizację ok. 200 projektów.

Komitet Sterujący to organ opiniodawczo-doradczy, którego głównym celem jest wpieranie operatorów FIO-Mazowsze Lokalnie w trakcie realizacji projektu oraz wyznaczanie kierunku zmian w formie i działaniach programowych. Członkowie Komitetu to osoby związane z III sektorem, które aktywnie działają na rzecz jego rozwoju. Wśród nich znaleźli się między innymi Przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Departament Pożytku Publicznego), Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Urzędu Marszałkowskiego, organizacji pozarządowych i partnerów społecznych oraz jednostek samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego. Podczas spotkania zespół Programu zaprezentował podsumowanie poprzedniej edycji oraz przedstawił zmiany w tegorocznym konkursie, które zostały poddane pod dyskusję i ostatecznie zatwierdzone przez jego członków.