Jednym z kryteriów oceny wniosków było podjęcie przez gminę uchwały o utworzeniu funduszu sołeckiego. Mam nadzieję, że dzięki tej inicjatywie na Mazowszu przestaną one być wyjątkiem, a staną się powszechne – powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki. Zgłoszone projekty oceniła powołana przez wojewodę komisja. W jej skład weszło po dwóch przedstawicieli organizatorów. Kandydatury mogło zgłaszać: 15 mieszkańców sołectwa, rady sołeckie, przewodniczący rad gmin i powiatów, wójtowie, starostowie oraz organizacje pozarządowe. W konkursie brało udział 36 sołectw.Współorganizatorami i sponsorami konkursu byli Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Związek Stowarzyszeń Mazowiecki Leader. W organizacji konkursu uczestniczyli również Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Gazeta Sołecka. Dla wyróżnionych sołectw sponsorzy ufundowali m.in. sprzęt nagłośnieniowy, kosiarki oraz stół do ping ponga.

Nagrody przyznano w dwóch kategoriach. Wśród projektów infrastrukturalnych najaktywniejsze było sołectwo Borzęcin Duży (gmina Stare Babice, powiat warszawski zachodni). Mieszkańcy, chroniąc się przed wandalizmem, samodzielnie zainstalowali 8 kamer monitorujących przystanki autobusowe oraz skwer im. Fryderyka Chopina. Aktywnością wykazali się również podczas zbiórki odpadów komunalnych (w 2010 r. odebrano 423 tony posegregowanych odpadów) i akcji oczyszczenia stawu. Ponadto, stworzyli i sami administrująDrugą konkursową kategorią były projekty „miękkie” – najlepsze było sołectwo Równe (gmina Strachówka, powiat wołomiński). Z funduszy programu grantowego „Rzeczpospolita Internetowa” oraz dzięki zaangażowaniu mieszkańców, przy remizie powstał Strażacki Internetowy Klub „Pod Florianem”. Pomieszczenie wyremontowano oraz zakupiono dodatkowe komputery. Obecnie klub jest miejscem spotkań mieszkańców, władz lokalnych, szkoleń oraz warsztatów. Sołectwo reaktywowało również Koło Gospodyń Wiejskich, które organizuje święta i uroczystości skierowane głównie do osób starszych. Zrealizowało także: projekt „Równe rodziny w Równem”, czyli warsztaty wokalne, kulinarne, rękodzielnicze oraz akcje „Pomoc dla powodzian” i „Sprzątanie Równego”.