Przedstawiamy ustalony porządek obrad na najbliższe posiedzenie rajców miejskich:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawianie porządku obrad.

3. Informacja z prac Burmistrza pomiędzy sesjami.

4. Informacja burmistrza o wprowadzeniu zmian w budżecie w trybie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

5. Informacja o realizacji uchwał Rady podjętych na ostatniej sesji.

6. Podjęcie uchwały w sprawie:

a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2016.

7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok:

a) sprawozdanie z działalności Burmistrza Szydłowca za 2015 rok,

b) przedłożenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i planów finansowych instytucji kultury oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok,

c) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok,

d) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Szydłowca,

e) zapoznanie się z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

f) dyskusja nad przedłożonym sprawozdaniem,

g) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Burmistrza Szydłowca z wykonania budżetu za 2015 rok i sprawozdania finansowego,

h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Szydłowca absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pismach i wnioskach skierowanych do Rady w okresie między sesjami oraz trybie ich załatwiania.

11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie obrad.

 

Czy podczas piątkowej sesji znów czeka nas burzliwa dyskusja podobnie jak na poprzedniej? Czy radni opozycji zagłosują za absolutorium dla burmistrza Artura Ludwa? Tego wszystkiego dowiemy się już w najbliższy piątek. Szczegóły oczywiście na portalu www.naszszydlowiec.pl