Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 letni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w jednostkach administracji rządowej lub samorządowej.

Wymagania dodatkowe:
 • znajomość ustawy o strażach gminnych wraz z ustawami pokrewnymi oraz ustawy o samorządzie gminnym,
 • doświadczenie zawodowe w organizacjach zapewniających bezpieczeństwo,
 • ukończone szkolenie podstawowe strażników gminnych lub uczestnictwo w takim kursie.

Predyspozycje, umiejętności i zdolności:

 • doświadczenie zawodowe związane z pracą w administracji,
 • umiejętność organizacji pracy własnej, oraz pracy zespołowej.

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

 • organizowanie i zapewnianie sprawnego funkcjonowania Straży Miejskiej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (Dz. U. z 1997 roku Nr 123, poz. 779 ze zmianami),
 • nadzór nad prowadzeniem dokumentacji współdziałania z Policją, Strażą Pożarną, Strażą Graniczna i innymi jednostkami,
 • prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia,
 • reprezentowanie Straży Miejskiej na zewnątrz.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia);
 • kopie dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie i ukończenie 21 roku życia;
 • kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku Komendanta Straży Miejskiej,
 • kserokopia książeczki wojskowej oraz oryginał do okazania,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności,
 • koncepcja pracy Straży Miejskiej w Szydłowcu.

TERMIN, SPOSÓB i MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

a. Termin:

2012-07-27

b. Sposób:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 27 lipca 2012 roku w siedzibie Burmistrza Szydłowca, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, kancelaria pok. nr 12 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS NA STANOWISKO KOMENDANTA STRAŻY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU”. Formularz zgłoszenia zawierający szczegółowe wymagania jest do pobrania poniżej.

c. Miejsce:

Szydłowiec, Rynek Wielki 1. INFORMACJE DODATKOWE: Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone, lub mogą być odebrane w terminie do dnia 15 sierpnia 2012 roku w pok. Nr 11. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 48 617 86 36. Urząd Miejski w Szydłowcu w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia o konkursie nie posiadał co najmniej 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.