Cele szczegółowe:

1. przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie powiatu szydłowieckiego, poprzez wyposażenie 40 gospodarstw domowych w sprzęt komputerowy

2. udostępnienie bezpłatnego dostępu do Internetu gospodarstwom domowym,

3. wyrównanie szans edukacyjnych zwłaszcza wśród osób niepełnosprawnych w zakresie technologii informatycznych.

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO MIESZKAŃCÓW POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO, KTÓRZY NIE POSIADAJĄ KOMPUTERA I DOSTĘPU DO INTERNETU, W SZCZEGÓLNOŚCI DO:

40 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym którzy posiadają orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym bądź umiarkowanym, lub kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i stypendiów socjalnych. Wszystkie te elementy muszą mieć potwierdzenie prawne.

W ramach wsparcia beneficjenci otrzymają także bezpłatny pakiet szkoleń wyposażony w profesjonalne materiały biurowe, materiały szkoleniowe i podręczniki. Dodatkowo dzięki realizacji projektu profesjonalne doposażenie komputerowe wraz z serwerami otrzymają dwie szkoły ponadgimnazjalne powiatu.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Dalsze etapy rekrutacji i szczegółowe jej informację ukażą się w późniejszym terminie. Powiat Szydłowiecki podpisał kolejną umowę o dofinansowanie projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim” realizowanego w ramach 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013r.

Głównym celem projektu pn. jest dostarczenie sprzętu komputerowego wraz z bezpłatnym dostępem do internetu osobom będącym w niekorzystnej sytuacji materialnej bądź niepełnosprawnym. Wsparciem zostanie objętych 40 gospodarstw domowych wyłonionych w trakcie rekrutacji, która odbędzie się pod koniec bieżącego roku. Dodatkowym elementem będzie wyposażenie w nowoczesny sprzęt komputerowy dwóch pracowni komputerowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu oraz Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu. Uczestnicy zostaną przeszkoleni w zakresie podstawowej obsługi komputera wraz z internetem a także, konserwacji sprzętu komputerowego, obsługi uruchomionego łącza, podstaw komunikacji elektronicznej, e-usług itp. Po zakończeniu realizacji projektu konieczne będzie zapewnienie trwałości projektu i utrzymanie jego rezultatów przez okres 5 lat. Oznacza to, że uczestnicy projektu otrzymają bezpłatny dostęp do internetu przez okres 5 lat od zakończenia realizacji projektu. Całkowite wydatki na realizację projektu wynoszą 705 350,00zł- co stanowi 100% dofinansowania.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – eInclusion” Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość