W dniach od 1 do 23 marca 2018 r. będą przyjmowane wnioski o przyjęcie dziecka do  publicznych przedszkoli i  oddziałów przedszkolnych w  szkołach podstawowych.

Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola czy oddziału przedszkolnego w  szkole podstawowej  składają na rok szkolny 2018/2019 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu / oddziale przedszkolnym w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego czyli w dniach od 20-28 lutego 2018 r.

Zgodnie z  ustawą Prawo oświatowe do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  przyjmuje się kandydatów zamieszkałych  na obszarze gminy.
W przypadku większej liczby kandydatów z gminy niż liczba dostępnych miejsc
w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej , przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne.

 

Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy niż liczba dostępnych miejsc przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

 

Rekrutacja do klas pierwszych  publicznych szkół podstawowych .

 

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej , dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia rodzica.  Termin składania zgłoszeń:
1 – 23 marca 2018 r.

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy uczniów spoza obwodu danej szkoły i przeprowadzane jest wtedy, gdy publiczna szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dana publiczna szkoła wciąż dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

 

Rekrutacja będzie prowadzona do :

 1. publicznych przedszkoli:
 • Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Tęczowego Misia w Szydłowcu, ul. Wschodnia 7;
 • Przedszkola Samorządowego nr 2 ,,Mali Odkrywcy’’ z Oddziałami Integracyjnymi
  w Szydłowcu, ul. Staszica 3a.
 1. oddziałów przedszkolnych  i klas pierwszych w szkołach podstawowych:
 • Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu, ul. Wschodnia 19;
 • Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu, ul. Wschodnia 57;
 • Publicznej Szkole Podstawowej im. Bp. Jana Chrapka w Majdowie;
 • Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Sadku;
 • Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Roweckiego „Grota” w Wysokiej.

Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i  klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec oraz kryteria rekrutacji i wymagane dokumenty, w tym wzór wniosku
o przyjęcie  znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szydłowiec
www.bip.szydlowiec.pl ( zakładka Oświata), a także u dyrektorów szkół i przedszkoli.

info: Urząd Miejski w Szydłowcu