Treść uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie likwidacji SZUK w Szydłowcu odczytał Bolesław Boruszewski – specjalista ds. organizacyjno prawnych i nadzoru Urzędu Miejskiego: 

„Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy należy: tworzenie, likwidacja i reorganizacja przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek. Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 45, poz. 236) organy stanowiące jst mogą tworzyć, łączyć, przekształcać w inną formę organizacyjno-prawną i likwidować samorządowe zakłady budżetowe, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Na mocy art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego tworzy, łączy, przekształca w inną formę organizacyjno-prawną i likwiduje samorządowy zakład budżetowy. Likwidując samorządowy zakład budżetowy organ jst określa przeznaczenie mienia znajdującego się w użytkowaniu tego zakładu. Należności i zobowiązania likwidowanego samorządowego zakładu budżetowego przejmuje Gmina Szydłowiec.

Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu zgodnie ze statutem organizacyjnym ma na celu bieżące zaspokajanie potrzeb w zakresie gospodarki komunalnej, mieszkaniowej oraz prowadzenie gminnego składowiska odpadów komunalnych. W związku z zapisem art. 136 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r, o odpadach (Dz.U.2013, poz. 21 ze zm.) mówiącym, że „Zarządzającym gminnym składowiskiem odpadów nie może być jednostka sektora finansów publicznych…” a taką jednostką jest Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu – zgodnie z art. 243 w/w ustawy SZUK od 1 stycznia 2014 r. nie może przyjmować odpadów i pozyskiwać z tego tytułu przychodów. Urząd Marszałkowski na podstawie powyższych przepisów nie wyraził zgody na przedłużenie pozwolenia zintegrowanego, bez którego nie może funkcjonować składowisko odpadów.

Po zakończeniu procesu likwidacyjnego te zadania z zachowaniem ciągłości ich realizacji będzie wykonywał Urząd Miejski w Szydłowcu oraz „Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Szydłowcu, co wpłynie na możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad całym pakietem zadań, a wydatki będą realizowane z zachowaniem zasad efektywnej gospodarki finansowej.

Przejęcie zadań SZUK przez Urząd Miejski w Szydłowcu oraz „Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Szydłowcu, pozwoli na częściowe utrzymanie stanowisk pracy i wykorzystanie istniejącego potencjału technicznego, w nowych warunkach wykonywania działalności w tym m.in. w zakresie gospodarowania odpadami oraz zmniejszenie kosztów funkcjonowania gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w gminie, a także usprawnienie zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowym. Majątek służący prowadzeniu wymienionych działalności zostanie przekazany Urzędowi Miejskiemu w Szydłowcu.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu jest uzasadnione.”

 

Jako pierwsza głos w sprawie zabrała radna Dorota Jakubczyk, która problemu szukała nie w osobie dyrektora, a raczej w nadmiarze obowiązków, które systematycznie były SZUK dokładane:

 

Swoje wystąpienie przygotował również radny Marek Artur Koniarczyk:

 

Kilka słów od siebie dopowiedział radny Marek Plewa:

 

Na zakończenie sesji naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Kazimierz Piotrowski również zabrał głos w sprawie likwidacji Zakładu. Było to spowodowane licznym wywoływaniem naczelnika do tablicy przez występujących. Po zakończeniu jego wystąpienia, głos zabrała oburzona radna Dorota Jakubczyk, nazywając naczelnika Piotrowskiego m.in. „trzecim burmistrzem”. Więcej w nagraniu:

 

Ustawa została przegłosowana, a od głosu wstrzymało się prawdopodobnie dwóch radnych.

W dalszej części sesji podjęto uchwały w sprawie: upoważnienie burmistrza do przyjęcia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Szydłowiec, ustanowienia w Gminie Szydłowiec roku 2014 rokiem Jana Pawła II oraz jedną uchwałę wprowadzoną do porządku obrad na chwilę przed sesją. Przyjęto również sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za rok 2013.

Pod sam koniec przyszedł czas na interpelacje i zapytania radnych, których było dość sporo. Rozpoczął radny Marek Koniarczyk, który pytał o szczegóły spotkania w sprawie wynajmu hali sportowej przy ulicy Wschodniej, oraz o to czy będą naliczane opłaty za korzystanie z boisk „Orlik” (nie ma tych pytań w nagraniu). Głos zabrali również radni: Wiesław Cieloch, Dorota Jakubczyk, Wojciech Winiarski oraz Irena Świątkiewicz – Woda (nie ma jej wypowiedzi na nagraniu, ale radna pytała o brak wystarczającej liczby koszy na śmieci na całej długości ulicy Kościuszki).

Po wszystkich pytaniach odpowiedzi udzielił burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński: